Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Објектно оријентисана анализа и дизајн Шифра: 317203 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање методологије развоја објектно оријентисаних програма
Циљ: Упознавање са основама објектно оријентисане анализе програмских система, документовање пословних захтева и дизајн новог система коришћењем UML језика за моделовање.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења користећи UML језик развију моделе за сложене софтверске пројекте.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Шта је визуелно моделовање. Зашто је UML погодан за коришћење. Упознавање са алатима за моделовање. Модел „водопада“ и итеративни и инкрементални модел развоја софтвера.
 2. Документовање пословних захтева; Корисничке функције и релације између њих.
 3. Дијаграми активности. Проналажење класа. Објекти. Стање објекта, понашање и идентитет. Стереотипи класа. Правилно уочавање класа. Пакети. Дијаграми класа.
 4. Дефиниција интеракције објеката. Корисбички сценарио. Дијаграм секвенци. Дијаграм сарадње.
 5. Одређивање релација. Релације асоцијације и окупљања. Разлика ове две релације. Имена улога. Индикатори вишеструкости. Рефлексивне релације. Релације између пакета.
 6. Представљање понашања и структуре. Прављење операција. Документовање класа. Релације и декларације операција. Атрибути класа. Документовање атрибута. Класа атрибути и операције.
 7. Наслеђивање. Генерализација. Специјализција. Стабла наслеђивања. Једноструко и вишеструко наслеђивање. Наслеђивање и окупљање.
 8. Понашање објеката. Моделовање динамичког понашања. Стања, транзиција и посебна стања.
 9. Дијаграм компоненти, дијаграм распоређености
 10. Израда модела података, анализа и прелиминарно пројектовање, пројектовање базе, реализација физичког модела базе података
 11. Израда прелиминарног изгледа корисничког интерфејса, повезивање са секвенцијалним дијаграмима
 12. Реверзни инжењеринг. Израда кода и реверзни инжењеринг у Javi, C++ или Visual Basic-у.
 13. Реверзни инжењеринг за базе података. Израда SQL кода и реверзни инжењеринг у SQL серверу, MySQL или Oracle-u
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања решавањем илустративних задатака у рачунарској лабораторији
Литература
 1. Alempije Veljovic, Basics of object-oriented programming-UML, Kompjuter biblioteka, 2002,
 2. Ј. Rumbauch, I. Jacobson, G. Booch, The Unified Modeling Language, Reference manual, Addison-Wesley, 2004,
 3. A. Dennis, B.H.Wixom, D. Tegarden, System Analysis Design, UML version 2 an Object-Oriented approach, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc.2009
 4. Е.Ј.Naiburg, Р.А.Maksimchuk, UML for Database Design, Addison Wesley, 2001
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00