Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Релејна заштита Шифра: 120211 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Нема
Циљ: Упознавање студената са релејним заштитним уређајима и концепцијама релејне заштите електроенергетских мрежа. Студенти се упознају са заштитним уређајима и системима релејне заштите водова, трансформатора, генератора, мотора и сабирница. Циљ је да науче принципе рада заштите, као и да пројектују и одржавају заштитне системе.
Исход: На крају курса студенти треба да буду способни да бирају и подешавају уређаје релејне заштите. Такође, треба да буду упознати са концепцијама и пројектовањем заштите постројења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводни део - Улога релејне заштите, Заштитни релејни уређаји, Основни захтеви.
 2. Заштитни релеји - Струјни релеји. Напонски релеји. Релеји снаге.
 3. Заштитни релеји - Дистантни релеји. Фреквентни релеји.
 4. Заштитни релеји - Временски релеји. Статички заштитни релеји.
 5. Заштитни релеји - Микропроцесорски релеји.
 6. Заштита водова - Кварови и ненормална погонска стања, прекострујна заштита.
 7. Заштита водова - Усмерена, дистантна, диференцијална, земљоспојна заштита.
 8. Заштита водова - АПУ и заштита од преоптерећења.
 9. Заштита трансформатора - Диференцијална, Бухолц, земљоспојна, прекострујна и од преоптерећења.
 10. Заштита сабирница - Диференцијална, прекострујна.
 11. Заштита сабирница - Дистантна заштита из суседних постројења, са усмереним члановима.
 12. Заштита генератора - Краткоспојна, земљоспојна, заштита ротора од земљоспоја.
 13. Заштита генератора - Диференцијална заштита генератора, заштита од преоптерећења.
 14. Заштита мотора - Заштита од кратких спојева, земљоспојева статорског намота, од преоптерећења.
 15. Заштита мотора – Заштита од струја инверзног редоследа, заштита од вишеструког старта.
Практична настава:
 1. На вежбама се решавају задаци који представљају нумеричке примере практичног подешавања заштитних уређaja. Изводи се више рачунарских симулација којима се приказују избор и подешавање заштите помоћу програма за прелазне процесе у електроенергетском систему под називом ATP-EMTP.
Литература
 1. Д. Бекут, Релејна заштита, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1999.
 2. С. Стојковић, Збирка задатака из релејне заштите, Технички факултет, Чачак, 2003.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099