Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електроника Шифра: 110107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање основних појмова из електротехнике и више математике.
Циљ: Упознавање са основним елементима електронских уређаја, основним аналогним и дигиталним склоповима и њиховом применом.
Исход: По завршетку курса студенти ће стећи знање о основним карактеристикама и употреби електронских компоненти, основних аналогних електронских кола, извора за напајање и логичких кола.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (стручни профил инжењера струковних студија – област електроника, организација и садржај курса, веза са другим предметима).
 2. Атомска структура материје, основне особине проводника, полупроводника и изолатора.
 3. Компоненте електронских кола: отпорници, кондензатори, калемови.
 4. Интегратор, диференцијатор, компоненте електронских уређаја: трансформатори, релеа, кристал кварца.
 5. PN спој, диоде.
 6. Биполарни транзистори.
 7. Транзистори са ефектом поља (ЈFET, MOSFET).
 8. Колоквијум.
 9. Појачавачки степени: једностепени појачавачи са биполарним транзисторима и са транзисторима са ефектом поља, вишеслојне силицијумске компоненте: тиристори.
 10. Операциони појачавач: основна кола са операционим појачавачима.
 11. Извори за напајање: исправљачи, линеарни прекидачки стабилизатори и конвертори.
 12. Логичка кола: принцип рада и основне карактеристике.
 13. Елементарни склопови са комбинационим и секвенцијалним логичким колима.
 14. Осцилатори: RC и осцилатори са кварцом.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Meрни инструменти и лабораторијска опрема.
 2. Линеарна кола са пасивним елементима.
 3. Полупроводничке диоде и сновна кола са диодама.
 4. Транзистори и основна кола са биполарним транзисторима.
 5. Операциони појачавачи.
 6. Логичка кола.
 7. D-флип флоп.
Литература
 1. В. Дрндаревић, Електроника, Саобраћајни факултет, Београд, 2005.
 2. С.Тешић, М. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, Београд, 2000.
 3. П. Бошњаковић, Основи електронике, Виша електротехничка школа, Београд, 2006.
 4. Р. Рамовић, Компоненте телекомуникационих уређаја, Виша техничка ПТТ школа, Београд, 2000.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00