Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Програмирање микроконтролера у реалном времену Шифра: 180207 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање основних појмова рачунарске технике и рада са микроконтролерима.
Циљ: Стицање знања о микроконтролерима, њиховим својствима и применама. Оспособљавање за анализу рада и пројектовање уређаја базираних на микроконтролерима. Оспособљавање за програмирање микроконтролера у реалном времену.
Исход: Знање потребно за рад са развојном опремом. Познавање принципа рада микроконтролера. Знање потребно за пројектовање и одржавање уређаја базираних на микроконтролерима. Познавање апликативног и системског софтвера, алгоритама за рад у реалном времену.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови.
 2. Функционални захтеви. Поузданост и време одзива.
 3. Упознавање са PIC18F4520 и компаративна анализа.
 4. Развојни алати за рад са PIC18F4520. MPLAB и асемблер.
 5. Уграђене периферије микроконтролера.
 6. Рад са апсолутним и инкременталним табелама. Интерполација, линеаризација и итеративне методе.
 7. Обрада прекида. Паралелизам у извршавању програма.
 8. Комуникациони протоколи и заштита од грешака у преносу.
 9. Технике тестирања и даљинске измене програма.
 10. Закључна разматрања, самовредновање и анкета студената.
Практична настава:
 1. Инсталација, конфигурисање и рад са развојним окружењем MPLAB.
 2. Рад са симулатором. Мерење времена извршења једноставних програма. Симулација екстерних сигнала.
 3. Серијска асинхрона комуникација са SW и HWUART-ом.
 4. АD конверзија.
 5. CAPTURE/COMPARE/PWM функције. Контрола интензитета LED диода са PWM.
 6. Обрада прекида. Рад са вишенивоским прекидима. Мерење времена одзива.
 7. Паралелизам у раду. Мерење времена изврешења у зависности од броја активних таскова. Анализа најбољег и најгорег случаја.
 8. Рад емулатором
 9. Рад са bootstrap-loader-ом.
 10. Самостална израда неког програмског задатка.
Литература
 1. В. Васиљевић, Б. Хаџибабић, Б. Павић, В. Тадић, Микрорачунари, ВЕТШ, Београд 2009.
 2. Qing Li, Caroline Yao, Real – Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, 2003.
 3. PIC 18F2420/2520/4420/4520 Data sheet, Microchip, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00