Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Примена дигиталних сигнал-процесора Шифра: 190708 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Познавање основних појмова из микрорачунара. Пожељно знање енглеског језика.
Циљ: Да се студенти упознају са принципима рада савремених дигиталних сигнал-процесора (DSP), са основним типовима који су тренутно у употреби, основним периферијама које су у саставу дигиталних сигнал-процесора, применом у управљању и принципима реализације програмских окружења коришћених за обраду сигнала и управљање.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да пројектују једноставне програме какви се користе у практичном раду у управљању применом дигиталних сигнал-процесора.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Програм предмета, организација и садржај предмета.
 2. Развој дигиталних сигнал-процесора од првих модела до савремених.
 3. Харвардархитектура, особености архитектуре дигиталних сигнал-процесора, поређење са микроконтролерима.
 4. Јединица за множење и акумулирање (MAC multiply and accumulate), јединица за ротирање и померање (barrel shifter).
 5. Уграђени RАМ (dual port RAM), унутрашњи флеш,(boot-ROM), адресне мапе.
 6. Типови сигнал-процесора,у фиксном зарезу, у помичном зарезу, специјализовани .
 7. Дигитални сигнал-процесориза управљање, за телекомуникације, за примену у електро-енергетици.
 8. Расположивимодели дигиталних сигнал-процесора. TI, Analog Devices, Motorola, језгро једног од њих.
 9. Примена дигиталних сигнал-процесорау обради сигнала. Примери реализације FIR и IIR филтара, FFT...
 10. Периферије савремених дигиталних сигнал-процесора: АД и ДА, бројачи,брзи У/И, хардвер за генерисање сигнала (input capture, output compare, event manager), PWM, SCI, CAN
 11. Примена у области управљања. Практична реализација филтара, интегратора, кола задршке, мат.функција, табела за претраживање (look-up table), интерполација.
 12. Итеративна метода, PI регулатори, компензатори, трансформације координата.
 13. Развој, пуњење, провера и исправљање програма за дигиталне сигнал-процесоре. Серијска и Ј-TAG комуникација. Једноставан мониторски програм, готове развојне картице.
 14. Веза дигиталних сигнал-процесора са програмским окружењем Simnulink (Matlab). Примери готових модула дигиталних сигнал-процесора.
 15. Закључнаразматрања. Самовредновање, анализа предмета.
Практична настава:
 1. Практична настава се одвија у лабораторији. Студенти самостално реализују једноставне алгоритме које самостално преводе, отклањају грешке и тестирају израђене програме на реалном хардверу. Вежбе обухватају рад са флеш-меморијом, А/Д и Д/А конвертором, ширинским модулатором, реализацију филтара, реализацију обртних трансформација и модула као што су интегратор, диференцијатор, делитељ, лимитер и реализацију табела са интерполацијом. На завршној одбрани вежби студенти реализују једноставaн пројекат на основу стечених искустава из претходних вежби.
Литература
 1. Љ. Милић, З. Добросављевић, Увод у дигиталну обраду сигнала, Академска мисао, Београд 2004.
 2. М. Поповић, Дигитална обрада сигнала, Академска мисао, Београд 2000.
 3. S. Mitra,Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 2011.
 4. S. M. Kuo, Bob H. Lee, Wensum Tian , Real-Time Digital Signal Processing: Implementations and Applications, Jon Wiley & Sons, West Sussex, 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00