Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Аутоматски мењачки преносници Шифра: 240412 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Изучавање конструкција мењачких преносника и преносника снаге/обртног момента, са посебним освртом на савремене полуаутоматске и аутоматске мењачке преноснике.
Исход: Способност изградње и уградње мењачких преносника, расклапање и склапање, дијагностика и отклањање неисправности.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Механички пренос снаге (сува фрикциона спојница)
 2. Хидродинамички пренос снаге (хидродинамичка спојница-torqueconverter)
 3. Главни преносник и диференцијални преносник
 4. Конструкција мењачких преносника и начин промене преносног односа:
 5. Степенастaпроменапреноснoг односа
 6. Број степени преноса и преносни односи
 7. Погонска и погоњена вратила са зупчастим паровима
 8. Синхронизација обимних брзина вратила са зупчастим паровима код промене степена преноса
 9. Механизми за избор и укључивање степена преноса и мех. за блокаду неизабраних степени преноса
 10. Слободан и следни (секвенцијалан) избор степена преноса
 11. Улежиштење вратила и подмазивање лежајева и клизних површина елемената преносника
 12. Мењачки преносници са двоструким квачилом (DSG-doubleshiftgearbox)
 13. Број и распоред вратила и степена преноса
 14. Систем двоструке спојнице
 15. Хидрауличка инсталација и серво уређаји (актуатори) за укључивање степена преноса
 16. Електронска управљачка јединица и концепт промене степена преноса
 17. Непрекидна промена преносног односа (CVT, continuouslyvariabletransmission)
 18. Механички мењачки преносници
 19. Преносници са коничним површинама и каишником (VDP-variablediametarpulley)
 20. Преносници са тороидним површинама и котрљајним телима (Extroid)
 21. Хидродинамички мењачки преносници
 22. Планетарни зупчаници са механизмом спојнице
 23. Пренос снаге хидродинамичким током флуида
 24. Серво-уређаји за управљање преносом снаге
Практична настава:
 1. Прати теоријску наставу.
Литература
 1. Јанковић Д.: Моторна возила - Теорија и конструкција, 1. издање, Машински факултет Београд, 1993.
 2. Стефановић А.: Друмска возила - Основи конструкције, Машински факултет Ниш, 2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099