Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Информациони системи

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер информационих технологија и система. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Информациони системи има за циљ да оспособи студенте за пројектовање, реализацију и примену информационих система, као и примену савремених информационо-комуникационих технологија у пословању.

Циљеви студијског програма Информациони системи су:

 • оспособљавање за пројектовање, реализацију и администрацију информационих система;
 • оспособљавање за пројектовање и израду софтверских апликација за потребе клијената, укључујући и динамичке веб сајтове-електронске продавнице;
 • оспособљавање за послове имплементације електронског пословања у привредним друштвима, финансијском сектору, локалној и државној управи и јавним службама;
 • оспособљавање за пројектовање, имплементацију и одржавање рачунарских мрежа;
 • планирање и реализацију маркетинг кампања преко различитих канала оглашавања, укључујући и Интернет;
 • оспособљавање за менаџмент малим и средњим предузећима, финансијским сектором и јавним службама.

Савладавањем студијског програма Информациони системи, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да прати и примењује савремене програмске алате и технике;
 • за пројектовање, реализацију и администрацију информационих система;
 • да пројектује и реализује интернет апликације;
 • да повезује знања из информационих технологија, електронског пословања, менаџмента и маркетинга;
 • да успешно управља предузећем;
 • да анализира сложене системе електронског пословања и изради бизнис план са анализом ризика;
 • за пројектовање, израду и публиковање динамичких веб локација;
 • за тимски рад и пословну комуникацију са људима других култура.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Нада Михаиловић слика

др Нада Михаиловић

Kабинет: 505

Eлектронска пошта: nada.staletic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: најава путем мејла
 • Уторак: најава путем мејла
 • Среда: најава путем мејла
 • Четвртак: најава путем мејла
 • Петак: најава путем мејла

Секретар студијског програма

маст. инж. Сара Савићевић

маст. инж. Сара Савићевић

Kабинет: 503

Eлектронска пошта: sara.savicevic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 17:30-19:15
 • Четвртак: 12:15-14:00
Наставни план и програм акредитован 2024. НПП - 2024
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
ОА0002 Електротехника обавезан 6
ОА0012 Енглески језик обавезан 6
ОА0001 Инжењерска математика обавезан 6
OI0033 Интернет сервиси обавезан 6
OI0011 Менаџмент изборни 6
ОI0012 Увод у рачунарство у облаку изборни 6
2. семестар
OK0010 Алгоритми и структуре података изборни 6
ОА0015 Апликативни софтвер изборни 6
OI0013 Интернет маркетинг обавезан 6
ОК0023 Одабрана поглавља из математике изборни 6
ОА0019 Основи информатике и рачунарства обавезан 6
ОV0015 Основи програмирања изборни 6
OI0014 Увод у објектно програмирање обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
ОI0021 Анализа друштвених мрежа изборни 6
OK0021 Базе података 1 обавезан 6
ОV0018 Веб дизајн обавезан 6
OI0015 Електронско пословање изборни 6
OI0038 Стандардни кориснички интерфејси изборни 6
OI0017 Увод у Интернет технологије изборни 6
ОI0034 Управљање пројектима обавезан 6
4. семестар
ОV0038 3Д моделовање изборни 6
ОА0039 Бизнис план обавезан 6
ОI0035 Вештачке неуронске мреже изборни 6
OI0019 Објектно орјентисано пројектовање изборни 6
OI0020 Оперативни системи обавезан 6
OI0023 Пословна комуникација обавезан 6
OI0022 Рачунарске мреже изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
OK0012 Интернет протоколи и технологије изборни 6
ОI0026 Програмирање веб апликација изборни 6
OI0036 Пројектовање софтвера изборни 6
ON0013 Рачунари и периферије изборни 6
OI0028 Интернет програмирање обавезан 6
OI0027 Пословни софтвер обавезан 6
ОI0009 Стручна пракса обавезан 4
6. семестар
OI0037 Базе података 2 изборни 6
OI0029 Интернет интелигентних уређаја изборни 6
OI0031 Анализа података обавезан 6
ОI0010 Завршни рад обавезан 5
ОI0040 Израда завршног рада обавезан 3
OI0007 Информациони системи обавезан 6
ON0017 Сигурност информационих система обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00