Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Инжењерска математика Шифра: 100307 | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Стицање потребних знања за праћење стручних предмета електротехничке струке, проширивање математичког образовања, развијање стваралачког мишљења и стварање основе за разумевање квантитативних односа мeђу појавама.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да решавају сложеније математичке задатке везане за примену савремених математичких метода у области електротехнике.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Комплексни бројеви.
 2. Појам детерминанте, особине и израчунавање.
 3. Појам матрице, особине и операције. Инверзна матрица. Ранг матрице.
 4. Методе за решавање система линеарних једначина.
 5. Област дефинисаности функције, нуле и знак функције, пресек са y-осом, парност и периодичност.
 6. I колоквијум.
 7. Појам и израчунавање граничне вредности функције. Асимптоте функције (вертикалне, хоризонталне, косе).
 8. Извод и диференцијал функције. Монотоност и конвексност функције.
 9. Основне теореме диференцијалног рачуна: Лопиталово правило, Тејлоров и Маклоренов полином. Геометријска интерпретација извода.
 10. Испитивање тока и скицирање графика функције.
 11. Неодређени и одређени интеграли - основне особине и израчунавање.
 12. Интеграл рационалне функције и интеграли који се своде на интеграл рационалне функције.
 13. Примене одређеног интеграла.
 14. II колоквијум.
 15. Обнављање целокупног градива.
Практична настава:
 1. Настава прати програм предавања. Упознавање са програмским пакетом МАТЛАБ на лабораториским вежбама.
Литература
 1. Ковачевић И., Савић А., Инжењерска математика, Виша електротехничка школа, Београд, 2005, ISBN 86-85081-35-1
 2. И.Ковачевић, З.Мишковић, А.Савић, Математика за инжењере, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, прво издање, ISBN 978-86-7982-023-5
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
25
Усмени испит
30
Презентација предмета (0)
Предавања (11) Вежбе (0)
Преузимања (1) Колоквијуми и међурезултати (10)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00