Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електронско пословање Шифра: 170117 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Нема.
Циљ: Пренети студенту основне појмове о електронском пословању кроз низ практичних примера. Активирати студента да самостално истражује и анализира концепте електронског пословања помоћу Интернет сервиса и алата.
Исход: Студенти се оспособљавају за критичко сагледавање аутоматизације пословања малих и средњих предузећа, као и за доношење одлука о планирању, увођењу и праћењу електронског пословања предузећа.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Појам и модели електронског пословања;
 2. Процес увођења електронског пословања;
 3. Електронска трговина;
 4. Управљање односима са клијентима - CRM;
 5. Електронско банкарство;
 6. Системи плаћања у електронском пословању;
 7. Механизми заштите у електронском пословању;
 8. Електронска управа;
 9. Електронско здравство;
 10. Електронско образовање;
 11. Мобилно пословање;
 12. Трендови у електронском пословању: Internet of Things (IoT);
 13. Трендови у електронском пословању: Crowdsourcing;
 14. Трендови у електронском пословању: Виртуелна реалност.
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе у рачунарској учионици где се методске јединице са предавања поткрепљују примерима из праксе и стимулише самосталан истраживачки рад студената. Примена модерних Интернет сервиса и напредних техника претраживања, као и анализе пословних резултата у електронском пословању.
Литература
 1. Д. Тошић, А. Симовић, Н. Сталетић, Основи електронског пословања: Приручник, ВИШЕР, Београд, 2017.
 2. Б. Раденковић, М. Деспотовић-Зракић, З. Богдановић, Бараћ Д., А. Лабус, Електронско пословање, ФОН, Београд, 2015.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00