ВИШЕР
Упис ВИШЕР
Информације о кандидатима
За проверу података унесите ЈМБГ и пријемни број у поља
Информатор Вести
   
  Online тест
 

VISER
Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија- СЕПТЕМБАРСКИ УПИСНИ РОК

   
   
 

СЕПТЕМБАРСКИ УПИСНИ РОК У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

 

Ради попуњавања слободних места за упис, која су преостала након уписа кандидата у јунском уписном року 2017. године, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (даље: Школа) расписује Конкурс за упис укупно 44 студената у прву годину основних струковних студија у школској 2017/2018. години, и то:

 1. 39 самофинансирајућих студената, који ће се уписати на слободна места преостала након уписа кандидата у јунском уписном року 2017. године;

 2. једног студента који је лице са инвалидитетом, који се може уписати на терет буџета, на једно преостало место упис кандидата применом Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом;

 3. једног студента који је припадник ромске националне мањине, који се може уписати на терет буџета, на једно преостало место за упис кандидата применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине;

 4. три кандидата држављана Републике Србије, који су у школској 2016/2017. години завршили средњу школу у иностранству, односно који су страну средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог програма на установи у Републици Србији, а који до истека последњег дана за конкурисање у јунском уписном року 2017. године нису могли да отпочну поступак нострификације стране средњошколске исправе јер им она није издата до наведеног рока за конкурисање у јунском уписном року, и који се могу уписати на три опредељена места за упис оваквих кандидата на терет буџета у септембарском уписном року.

ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА УПИС У СЕПТЕМБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ

 • Подношење пријава на Конкурс - 30. и 31. август и 1. септембар 2017. године, од 9.00 до 17.00 часова.

 • Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита - најкасније до 4. септембра 2017. године.

 • Пријемни испит - 5. септембра 2017. године, у 10 часова, према распореду полагања кoји ће бити накнадно објављен.

 • Прелиминарна ранг листа на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама – 5. септембра 2017. године, до 17.00 часова.

 • Подношење приговора Комисији за упис на прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи и/или прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту - 6. септембра 2017. године, од 9.00 до 11.00 часова. Приговори се подносе у писаној форми, непосредно, на прописаном обрасцу који се може преузети у скриптарници школе, уз доказ о уплати 1.000,00 (хиљаду) динара на име депозита за поступање по приговору, у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Депозит се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39 уз позив на број 22 – 17.  Уколико се испостави да је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико се испостави да приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети супротно описаној процедури (нпр. поштом или е-поштом) или без доказа о уплати депозита за поступање по приговору, сматраће се недопуштеним или непотпуним и неће бити разматрани. Решења Комисије за упис по поднетим приговорима ће бити уручивана одмах по решавању по приговору.

 • Подношење жалби директору Школе против решења Комисије за упис по поднетим приговорима – 6. септембра 2017. године од 11.00 до 13.00 часова. Решења директора Школе по жалби поднетој против решења Комисије за упис је коначно.

 • Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту (под именима и презименима кандидата) – 6. септембра 2017. године до 15.00 часова.

 • Подношење приговора на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту – 6. септембра 2017. године од 15.00 до 17.00 часова. Кандидат може поднети приговор на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту само и искључиво ако се подаци садржани у тој ранг листи који се односе на тог кандидата и који се тичу броја бодова које је тај кандидат остварио по основу успеха у средњој школи, односно успеха постигнутог на пријемном испиту, разликују од података садржаних у раније објављеној Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарној ранг листи на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама). Не сматра се дозвољеним основом за приговор на Прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту разлика између података садржаних у тој ранг листи и Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарној ранг листи на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама), ако је та разлика настала као последица прихватања приговора кандидата на Прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама) који је усвојен од стране Комисије за упис, односно директора школе. Приговори се подносе у писаној форми, непосредно, на прописаном обрасцу који се може преузети у скриптарници школе, уз доказ о уплати 1.000,00 (хиљаду) динара на име депозита за поступање по приговору, у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Депозит се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39 уз позив на број 22 – 17.  Уколико се испостави да је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико се испостави да приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети супротно описаној процедури (нпр. поштом или е-поштом) или без доказа о уплати депозита за поступање по приговору, сматраће се недопуштеним или непотпуним и неће бити разматрани.

 • Објављивање Коначне ранг листе – 06. септембра 2017. године до 18.00 часова.

 • Упис примљених кандидата који остваре право уписа на преостала буџетска места – 07. септембра 2017. године, од 9 часова.

 • Упис примљених кандидата који остваре право уписа на самофинасирајућа места – од 07. до 15. септембра 2017. године.
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

ВАЖНО: Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко поште или на други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете. Приликом пријаве на конкурс, кандидату ће бити издата потврда са регистрационим бројем кандидата – регистрациони листић, који је једини доказ да се кандидат пријавио на Конкурс. Кандидат је дужан да регистрациони листић донесе на полагање пријемног испита и без њега неће моћи да полаже пријемни испит. Фотокопије докумената које се захтевају приликом конкурисања морају бити јасне, односно читљиве.

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 1. пријавни лист (налази се у скриптарници Школе),
 2. оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе на увид и неоверене фотокопије истих,
 3. оригиналну диплому средње школе на увид и неоверену фотокопију, односно, уколико су полагали матурски или завршни испит, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту на увид и неоверену фотокопију истих,
 4. извод из матичне књиге рођених на увид и неоверену фотокопију,
 5. доказ о уплати 7.000,00 (седамхиљада) динара на име накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39, са позивом на број 22 - 17 (примерак уплатнице налази се у скриптарници Школе).

Посебна документа која, уз горе набројана документа, подносе поједине категорије кандидата:

 • Припадници српске националне мањине из суседних земаља (одељак 1. тачка 3. овог Конкурса) подносе и доказ о припадности српској националној мањини –попуњену и потписану Изјаву, која се може преузети на интернет страници школе.

 • Кандидати који су страни држављани подносе и документа набројана у одељку 1, тачка 4. овог Конкурса.

 • Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом
  Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то:

  • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
  • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ и/или
  • мишљење Интерресорне комисије и/или
  • препоруку Удружења студената са хендикепом издату на основу релевантне медицинске документације. Медицинска документација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање кандидата утиче на исходе учења и свакодневно функционисање. Школа задржава право да од кандидата који приложи препоруку Удружења студената са хендикепом захтева и медицинску документацију на увид.

  Особе са хендикепом, у складу са објективним могућностима Школе, могу полагати пријемни испит на начин пригођен њиховим могућностима,  односно у њима доступном облику. Особа са хендикепом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и да то образложење достави најкасније приликом пријаве на Конкурс. Накнадни захтеви за прилагођавањем начина полагања пријемног испита неће бити разматрани. Особе са хендикепом, за додатне информације и консултације, могу се обратити лично у Правној служби школе или путем електронске поште upis@viser.edu.rs.

 • Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине и то:

  • попуњену и потписану Изјаву да су припадници ромске националне мањине, која се може преузети на интернет страници школе и
  • оригиналну, оверену и од стране овлашћеног лица потписану препоруку Националног савета ромске националне мањине, чији се образац може преузети на интернет страници школе .

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија, могу се уписати:

 • Држављани Републике Србије, који су у Републици Србији завршили средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању (трећи или четврти степен) и који остваре одговарајући број бодова на пријемном испиту.

 • Држављани Републике Србије који претходно образовање, односно средњу школу у школској 2016/2017. години завршили у иностранству, као и држављани Републике Србије који су у школској 2016/2017. години страну средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог програма на установи у Републици Србији, могу да се упишу на основне струковне студије, под условом да им се, до почетка наставе у школској 2017/2018. години призна/нострификује страна средњошколска исправа. Уколико стране средњошколске исправе ових кандидата нису нострификоване (није издато решење о нострификацији) до истека последњег дана за конкурисање у септембарском уписном року, али су овакви кандидати отпочели поступак нострификације, односно ако је поступак нострификације у току, такви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе доказ (потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја) да су поднели захтев за нострификацију стране средњошколске исправе. Ови кандидати се могу уписати само условно, и то под условом да им до почетка наставе у школској 2017/2018. години буду нострификоване стране средњошколске исправе.

 • Припадници српске националне мањине из суседних земаља се уписују под истим условима као и држављани Републике Србије, под условом да су им нострификована старана средњошколска документа. Суседним земљама се сматрају Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Република Словенија. У погледу нострификације средњошколских докумената, за припаднике српске националне мањине из суседних земаља, важи све наведено (у претходној тачки овог Конкурса) за држављане Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству. Кандидати са средњошколским документима издатим у Републици Српској не нострификују документа.

 • Страни држављани, укључујући и стране држављане у статусу миграната/тражилаца азила, могу се уписати на основне струковне студије, искључиво у статусу самофинансирајућег студента, под истим условима као држављани Републике Србије (полажу пријемни испит). Уколико су средњу школу завршили у иностранству, страни држављани приликом пријаве на Конкурс, поред осталих захтеваних докумената које подносе сви кандидати, предају и:
  • оригинална средњошколска сведочанства и диплому, односно еквивалентне документе, уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца, као и решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о нострификацији стечене средњошколске дипломе на увид и неоверене фотокопије тих докумената (фотокопије докумената се не враћају кандидату);
  • доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института),
  • доказ о томе да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују.

 • Кандидати који немају јавну исправу о стеченом средњем образовању одговарајућег степена (уништена, изгубљена, нестала исправа/евиденција/архивска грађа), уместо те јавне исправе, приликом пријаве на Конкурс подносе решење о утврђивању стеченог средњег образовања, донето од стране надлежног суда у ванпарничном поступку (чл. 84. Закона о средњем образовању и васпитању "Сл. гласник РС", бр. 55/2013)

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, БОДОВАЊЕ ЗАДАТАКА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Ранг листа на основу које се врши упис кандидата, сачињава се на основу броја бодова стечених по основу успеха из средње школе и броја бодова остварених на пријемном испиту. Кандидат може освојити највише 100 бодова по оба критеријума.

 • По основу успеха у средњој школи, кандидат може стећи највише 40 бодова. Успех у средњој школи се бодује на следећи начин:
   • за кандидате који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању, као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2;
   • за кандидате који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању, као збир просечних оцена у првом и другом разреду помножен са 2 и просечне оцене у трећем разреду помножен са 4.
 • Успех на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Пријемни испит се састоји од 20 задатака и питања и то:
   • 10 задатака из математике и
   • 10 питања из основа информационо комуникационих технологија.
 • Кандидатима који су током школовања у средњој школи освојили једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја (искључиво такмичење, а не смотра или сл.) или на међународном такмичењу, признаје се 60 бодова, без полагања пријемног испита. Ови кандидати не плаћају накнаду за полагање пријемног испита.

ВАЖНО: Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош и регистрациони листић. Кандидати су дужни да на пријемном испиту поштују правила полагања пријемног испита, са којима ће бити детаљно упознати. Непоштовање правила о полагању пријемног испита повлачи дисквалификацију и забрану уписа у Високу школу електротехнике и рачунарства струковних студија, без обзора на број претходно остварених бодова.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

Упис кадидата се врши са јединствене, коначне ранг листе свих пријављених кандидата који су полагали пријемни испит. Изузетно од напред навденог правила:

 • кандидати који конкуришу и који испуњавају услове за упис применом Програма афирмативних мера уписа лица са инвалидитетом, рангираће се и на посебној коначној ранг листи за упис кандидата применом Програма афирмативних мера уписа лица са инвалидитетом на преостало буџетско место, али и на јединственој коначној ранг листи. Један најбоље пласирани кандидат са посебне коначне ранг листе за упис кандидата применом Програма афирмативних мера уписа лица са инвалидитетом остварује право да буде уписан на преостало буџетско место опредељено за упис путем овог Програма, док ће остали кандидати који конкуришу за упис путем овог Програма бити уписивани на студије сходно њиховом пласману на јединственој коначној ранг листи.
 • кандидати који конкуришу и који испуњавају услове за упис применом Програма афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине, рангираће се и на посебној коначној ранг листи за упис кандидата применом Програма афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине на преостало буџетско место, али и на јединственој коначној ранг листи. Један најбоље пласирани кандидат са посебне коначне ранг листе за упис кандидата применом Програма афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине остварује право да буде уписан на преостало буџетско место опредељено за упис путем овог Програма, док ће остали кандидати који конкуришу за упис путем овог Програма бити уписивани на студије сходно њиховом пласману на јединственој коначној ранг листи.
 • држављани Републике Србије, који су у школској 2016/2017. години завршили средњу школу у иностранству, односно који су страну средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог програма на установи у Републици Србији, а који до истека последњег дана за конкурисање у јунском уписном року 2017. године нису могли да отпочну поступак нострификације стране средњошколске исправе јер им она није издата до наведеног рока за конкурисање у јунском уписном року, рангираће се на посебној коначној ранг лисит за упис на три посебно опредељена места за упис ових кандидата на терет буџета у септембарском уписном року, али и на јединственој коначној ранг листи. Три најбоље пласирана кандидата са посебне коначне ранг листе за упис ових кандидата остварују право да буду уписан на три посебно опредељена буџетска места за упис ових кандидата, док ће остали кандидати који припадају овој категорији бити уписивани на студије сходно њиховом пласману на јединственој коначној ранг листи.

Кандидат може бити уписан у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, у оквиру одобрених квота за сваки студијски програм, а да при томе оствари најмање 51 бод. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико оствари најмање 30 бодова.

Уколико више кандидата на коначној ранг листи има исти укупан број остварених бодова, предност за упис има кандидат који је остварио више бодова на пријемном испиту. Уколико више кандидата на коначној ранг листи има исти укупан број остварених бодова, при чему такви кандидати имају идентичан број бодова по основу успеха на пријемном испиту и по основу успеха из средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у четвртом разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у четвртом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у трећем разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у трећем разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у другом разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у другом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у првом разреду средње школе. Уколико се и након примене свих напред наведених критеријума не може направити разлика између више кандидата који имају идентичан пласман на коначној ранг листи, предност за упис има кандидат који је остварио бољу оцену из предмета Математика, превасходно у четвртом, затим трећем, затим другом и на крају у првом разреду средње школе.

Уколико се и након примене свих напред наведених критеријума не може направити разлика између више кандидата који имају идентичан пласман на коначној ранг листи, предност за упис одредиће се путем жреба.

ВАЖНО - Губитак права на уписУпозоравају се кандидати да је изузетно важно да се придржавају ТЕРМИНА, односно РАСПОРЕДА УПИСА, о коме ће бити обавештени писаним путем. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину одређеном за упис сходно његовом пласману на коначној ранг листи, школа ће уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС
 • Оригинална сведочанства свих разреда средње школе
 • Оригинална диплома средње школе
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
 • Два ШВ-20 обрасца (купује се у скриптарници школе)
 • Празан индекс са холограмском налепницом (купује се у скриптарници школе)
 • Попуњен и потписан Уговор о студирању (добија се уз индекс и ШВ-20 обрасце у скриптарници)
 • Две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм
 • Доказ о уплати прве рате школарине (за студенте који се уписују као самофинансирајући студенти) у износу од најмање 30.000,00 (тридесетхиљада) динара. Подаци о начину уплате школарине биће објављени накнадно.