ВИШЕР
Упис ВИШЕР
Информације о кандидатима
За проверу података унесите ЈМБГ и пријемни број у поља
   
   
 


Конкурси за упис

Основне струковне студија

Мастер струковне студија

Специјалистичке струковне студија

   
   
 

ОКТОБАРСКИ УПИСНИ РОК ЗА ШКОЛСКУ 2017/18.ГОДИНУ

Основне студије

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду расписује Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2017/2018. години, ради попуњавања преосталих слободних места за упис самофинансирајућих студената

Важни датуми

 • Подношење пријава на Конкурс - 16. и 17. октобар 2017. године, од 9.00 до 17.00 часова.
 • Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита - 17. октобра 2017. године након 19 часова.
 • Пријемни испит – 18. октобра 2017. године, у 9 часова, према распореду полагања кoји ће бити накнадно објављен.
 • Прелиминарна ранг листа на основу бодова остварених на пријемном испиту - 18. октобра 2017. године, до 12 часова.
 • Подношење приговора - 18. октобра 2017. године.
 • Упис примљених кандидата – 19. и 20. октобра 2017. године.

Документа потребна за пријаву на конкурс

ВАЖНО: Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко поште или на други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете.

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 1. пријавни лист (налази се у скриптарници Школе),
 2. оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе на увид и неоверене фотокопије истих,
 3. оригиналну диплому средње школе на увид и неоверену фотокопију, односно, уколико су полагали матурски или завршни испит, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту на увид и неоверену фотокопију истих,
 4. извод из матичне књиге рођених на увид и неоверену фотокопију,
 5. доказ о уплати 7.000,00 (седамхиљада) динара на име накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39, са позивом на број 22 - 17 (примерак уплатнице налази се у скриптарници Школе).

Посебна документа која, уз горе набројана документа, подносе поједине категорије кандидата:

 • Припадници српске националне мањине из суседних земаља (одељак 1. тачка 3. Конкурса) подносе и доказ о припадности српској националној мањини –попуњену и потписану Изјаву, која се може преузети на интернет страници школе.
 • Кандидати који су страни држављани подносе и документа набројана у одељку 1, тачка 4. Конкурса.
Упис примљених кандидата

Потребна документа за упис:

 1. Оригинална сведочанства свих разреда средње школе
 2. Оригинална диплома средње школе
 3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
 4. Два ШВ-20 обрасца (купује се у скриптарници школе)
 5. Празан индекс са холограмском налепницом (купује се у скриптарници школе)
 6. Попуњен и потписан Уговор о студирању (добија се уз индекс и ШВ-20 обрасце у скриптарници)
 7. Две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм
 8. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од најмање 30.000,00 (тридесетхиљада) динара. Школарина се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39. У позив на број уписује се шифра која зависи од студијског програма који се уписује и то:
  1. Аутоматика и системи управљања возилима – позив на број 14-17;
  2. Електроника и телекомуникације – позив на број  11-17;
  3. Нове енергетске технологије – позив на број  12-17.

Детаљније информације - Конкурс за упис>>>

Мастер студије

Ради попуне преосталих слободних места, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду расписује допунски конкурс за упис студента на струковне студије другог степена - мастер струковне студије, на студијске програме Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство и Рачунарско инжењерство, за школску 2017/2018. годину.

Детаљније >>>

Специјалистичке студије

Ради попуне преосталих слободних места, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду расписује допунски конкурс за упис студента на струковне студије другог степена - специјалистичке струковне студије, на студијске програме Електроника и телекомуникације, Мехатроника, Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија, Нове енергетске технологије, Нове рачунарске технологије и Сигурност информационо комуникационих система, за школску 2017/2018. годину.

Детаљније >>>