ВИШЕР
Упис ВИШЕР
Информације о кандидатима
За проверу података унесите ЈМБГ и пријемни број у поља
Информатор Вести
  АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ
  АУТОМАТИКА
И СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛИМА
  ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
  ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
  НОВЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
  НОВЕ
РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
  РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА
 
   
  НОВЕ
РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ -
на даљину
 


СЕПТЕМБАРСКИ УПИСНИ РОК ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ
- ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ-

 
     
 

[13.09.2016.] Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у септембарском уписном року

Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у септембарском уписном року >>>

Коначна листа кандидата који се уписују применом програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине >>>

Коначна листа кандидата који су држављани РС, а средњу школу су завршили у иностранству >>>

Упис примљених кандидата одржаће се 14. , 15. и 16. септембра 2016. године, на шалтеру Студентске службе у периоду од 10.00 до 17.00 часова.

Документа потребна за упис:

 • Оригинална сведочанства свих разреда средње школе
 • Оригинална диплома средње школе
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
 • Два ШВ-20 обрасца (купује се у скриптарници школе)
 • Празан индекс (купује се у скриптарници школе)
 • Попуњен и потписан Уговор о студирању (добија се уз индекс и ШВ-20 обрасце у скриптарници)
 • Две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм
 • Доказ о уплати прве рате школарине (за студенте који се уписују као самофинансирајући студенти) у износу од најмање 30.000,00 (тридесетхиљада) динара.

Начин (динамика) уплате школарине

Студенти који се у школску 2016/2017. годину уписују у статусу студента који сам финансира студије, школарину за прву годину студија у износу од 125.000,00 (стотинудвадесетипетхиљада) динара могу уплатити:


1) На рате, тако што:

 • при упису уплаћују први део школарине у износу од најмање 30.000,00 (тридесетхиљада) динара.
 • преостали део школарине могу уплатити у највише десет месечних рата од по 9.500,00 динара. Рате се уплаћују најкасније до 15. у месецу, почевши од октобра месеца 2016. године, а закључно са јулом месецом 2017. године.

2) Једнократно, приликом уписа могу уплатити целокупан износ школарине.

Школарина се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39. У позив на број уписује се шифра, у зависности од студијског програма који кандидат уписује, према следећој табели:

Назив студијског програма који кандидат уписује

Позив на број који треба уписати на уплатници при уплати школарине

Електроника и телекомуникације

11-16-00

Нове енергетске технологије

12-16-00

Рачунарска техника

13-16-00

Аутоматика и системи управљања возилима

14-16-00

Нове рачунарске технологије

15-16-00

Нове рачунарске технологије – студије на даљину

35-16-00

Аудио и видео технологије

17-16-00

Електронско пословање

18-16-00

Конкурс за упис

Ради попуњавања места која нису попуњена у јунском уписном року, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду расписује конкурс за упис:

1) 60 самофинансирајућих студената на прву годину основних струковних студија, за школску 2016/2017. годину, на студијске програме Електронско пословање и Нове рачунарске технологије – студије на даљину, и то по студијским програмима:

Р.бр. Студијски програм Број самофинансирајућих
студената/непопуњених места
Износ школарине коју
плаћају самофинансирајући студенти у динарима
1. Електронско пословање 17 125.000,00
2. Нове рачунарске технологије – студије на даљину 43 125.000,00

2) 3 (три) студента, држављанина Републике Србије, који су у школској 2015/2016. години средњу школу завршили у иностранству, а чије ће се школовање финансирати из буџета Републике Србије, под условом да им до дана истека рока на пријаву за конкурс у јунском уписном року (до 24. јуна 2016. године) није издата страна средњешколска исправа, због чега нису могли отпочети поступак нострификације те исправе.

3) 1 (једног) студента припадника ромске националне мањине, чије ће се школовање финансирати из буџета Републике Србије, а који се уписује применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине.

Документа потребна за пријављивање на конкурс

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 • пријавни лист (налази се у скриптарници Школе),
 • оригинална сведочанства 1., 2., 3. и 4. разреда средње школе на увид и неоверене фотокопије истих,
 • оригиналну диплому средње школе на увид и неоверену фотокопију,
  извод из матичне књиге рођених на увид и неоверену фотокопију,
 • доказ о уплати (уплатницу) 7.000,00 (седамхиљада) динара на име накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39, са позивом на број 22 - 16 (примерак уплатнице налази се у скриптарници Школе).

Посебна документа која подносе поједине категорије кандидата:

Напомене:

Губитак права на упис - ако се кандидат не упише у року одређеном у Конкурсу, школа ће уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије под условом да на истом нивоу студија нема уписан студијски програм у статусу студента чије се студије финансирају из буџета.

Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко поште неће се разматрати и сматраће се да нису поднете.

Конкурсни термини за септембарски уписни рок:

 1. Пријем пријава на Конкурс и докумената одржаће се 01. и 02. септембра 2016. године, од 9.00 до 17.00 часова.
 2. Прелиминарна ранг листа сачињена на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита биће објављени 05. септембра 2016. године.
 3. Пријемни испит ће се одржати 08. септембра 2016. године, према распореду кoји ће бити накнадно објављен.
 4. Прелиминарна ранг листа сачињена на основу бодова остварених на пријемном испиту биће објављена 09. септембра 2016. године.
 5. Жалбе на прелиминарну ранг листу сачињeну на основу успеха у средњој школи и жалбе на прелиминарну ранг листу сачињену на основу бодова остварених на пријемном испиту могу се подносити и биће решаване 9. септембра, након објављивања прелиминарне ранг листе сачињене на основу бодова остварених на пријемном испиту и 12. септембра, до 14 часова.
 6. Привремена ранг листа сачињена на основу бодова остварених по основу успеха из средње школе и на пријемном испиту биће објављена 12. септембра 2016. године, након истека рока за жалбе из претходне тачке.
 7. Коначна ранг листа биће објављена 13. септембра 2016. године.
 8. Упис примљених кандидата одржаће се 14. , 15. и 16. септембра 2016. године.