ВИШЕР
Упис ВИШЕР
Информације о кандидатима
За проверу података унесите ЈМБГ и пријемни број у поља
Информатор Вести
   
  Online тест
 

VISER
Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија - ИНТЕГРАЛНА ВЕРЗИЈА

   
   
 

ЈУНСКИ УПИСНИ РОК У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

 

[28.06.2017.] Решења одржаног пријемног испита

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (даље: Школа) расписује Конкурс за упис укупно 700 студената у прву годину основних струковних студија у школској 2017/2018. години.

ИЗВОД ИЗ КОНКУРСА ЗА УПИС студената у прву годину основних струковних студија у школској 2017/18. години

Релевантном одлуком Владе РС, утврђено је да Школа може уписати у прву годину студијских програма основних струковних студија највише 220 студената у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Истом одлуком је утврђено да Школа може, под посебним условима, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, уписати највише:

 1. три кандидата који су лица са инвалидитетом (под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом – који се може погледати на овом линку);
 2. три кандидата припадника ромске националности (под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине – који се може погледати на овом линку);
 3. три кандидата држављана Републике Србије, који су у школској 2016/2017. години завршили средњу школу у иностранству – на ова места се кандидати уписују у другом (септембарском) уписном року.

УПИСНЕ КВОТЕ И ИЗНОСИ ШКОЛАРИНА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДIЈЕ
Р.бр. Назив
студијског програма

Број места за упис на студије у статусу студента чије се школовање финансира
из буџета РС

Број места за упис на студије у статусу САФ студента Износ школарине којуплаћају САФ студенти, у динарима
1. Аудио и видео технологије

30

50

125.000,00

2. Аутоматика и системи управљања возилима

30

50

125.000,00

3. Еколошки инжењеринг

10

30

125.000,00

4. Електроника и елекомуникације

30

50

125.000,00

5. Информациони системи

30

50

125.000,00

6. Нове енергетске технологије

30

50

125.000,00

7. Нове рачунарске технологије

30

110

125.000,00

8. Рачунарска техника

30

90

125.000,00

ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА УПИС У ЈУНСКОМ УПИСНОМ РОКУ:

 • Подношење пријава на Конкурс - 21., 22. и 23. јун 2017. године, од 9.00 до 17.00 часова.

 • Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита - најкасније до 26. јуна 2017. године.

 • Пријемни испит - 28. јун 2017. године, у 10 часова, према распореду полагања кoји ће бити накнадно објављен.

 • Прелиминарна ранг листа на основу бодова остварених на пријемном испиту под шифрама 29. јуна 2017. године, до 15.00 часова.

 • Подношење приговора Комисији за упис на прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи и/или прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту - 29. јуна 2017. године, након објављивања прелиминарне ранг листе на основу бодова остварених на пријемном испиту до 19.00 часова и 30. јуна 2017. године од 10.00 до 16.00 часова. Ови приговори се подносе искључиво по процедури описаној у одељку 3. тачка 5. интегралног текста Конкурса.

 • Објављивање решења Комисије за упис по поднетим приговорима 29. јуна 2017. године, након 19.00 часова, односно 30. јуна 2017. године, након 17.00 часова.

 • Подношење жалби директору Школе против решења Комисије за упис по поднетим приговорима – 1. јула 2017. године од 10.00 до 15.00 часова. Решења директора Школе по жалби поднетој против решења Комисије за упис је коначно.

 • Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту (под именима и презименима кандидата) – 3. јула 2017. године у 10.00 часа.

 • Подношење приговора на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту – 3. јула 2017. године од 10.00 до 16.00 часова. Кандидат може поднети приговор на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту само и искључиво ако се подаци садржани у тој ранг листи који се односе на тог кандидата и који се тичу броја бодова које је тај кандидат остварио по основу успеха у средњој школи, односно успеха постигнутог на пријемном испиту, разликују од података садржаних у раније објављеној Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарној ранг листи на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама). Не сматра се дозвољеним основом за овај приговор разлика између података садржаних у наведеним ранг листама, ако је та разлика настала као последица прихватања приговора кандидата на Прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту који је усвојен од стране Комисије за упис, односно директора школе. Ови приговори се подносе искључиво по процедури описаној у одељку 3. тачка 9. интегралног текста Конкурса.

 • Коначна ранг листа – 03. јула 2017. године до 19.00 часова;

 • Упис - 05. , 06. и 07. јул 2017. године, по распореду који ће бити накнадно објављен.

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија могу се уписати:

 1. Држављани Републике Србије, који су у Републици Србији завршили средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању (трећи или четврти степен) и који остваре одговарајући број бодова на пријемном испиту.
 2. Држављани Републике Србије који претходно образовање, односно средњу школу у школској 2016/2017. години заврше у иностранству, као и држављани Републике Србије који су у школској 2016/2017. години страну средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог програма на установи у Републици Србији, могу да се упишу на основне струковне студије, под условом да им се призна страна средњошколска исправа, односно под посебним условима наведеним у интегралном тексту Конкурса (одељак 2. тачка 2.).
 3. Припадници српске националне мањине из суседних земаља се уписују под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујићи и право на упис у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, уколико су им нострификована средњошколска документа. Суседним земљама се сматрају Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Република Словенија. У погледу нострификације средњошколских докумената, за припаднике српске националне мањине из суседних земаља, важи све наведено (у одељку 2. тачка 2. интегралног текста Конкурса) за држављане Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству. Кандидати са средњошколским документима издатим у Републици Српској не нострификују документа.
 4. Страни држављани, укључујући и стране држављане у статусу миграната/тражилаца азила, могу се уписати на основне струковне студије, искључиво у статусу самофинансирајућег студента, под истим условима као држављани Републике Србије (полажу пријемни испит). Уколико су средњу школу завршили у иностранству, страни држављани приликом пријаве на Конкурс, поред осталих захтеваних докумената које подносе сви кандидати, предају и посебна документа која су наведена у одељку 2. тачка 4. интегралног текста Конкурса
 5. Кандидати који немају јавну исправу о стеченом средњем образовању одговарајућег степена (уништена, изгубљена, нестала исправа/евиденција/архивска грађа), приликом пријаве на Конкурс подносе решење о утврђивању стеченог средњег образовања, донето од стране надлежног суда у ванпарничном поступку (чл. 84. Закона о средњем образовању и васпитању "Сл. гласник РС", бр. 55/2013)
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА КОНКУРИСАЊЕ:

ВАЖНО: Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко поште или на други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете.

Приликом пријаве на конкурс, кандидату ће бити издата потврда са регистрационим бројем кандидата – регистрациони листић, који је једини доказ да се кандидат пријавио на Конкурс. Кандидат је дужан да регистрациони листић донесе на полагање пријемног испита и без њега неће моћи да полаже пријемни испит. Фотокопије докумената које се захтевају приликом конкурисања морају бити јасне, односно читљиве.

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 • пријавни лист (налази се у скриптарници Школе),
 • оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе на увид и неоверене фотокопије истих,
 • оригиналну диплому средње школе на увид и неоверену фотокопију, односно, уколико су полагали матурски или завршни испит, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту на увид и неоверену фотокопију истих,
 • извод из матичне књиге рођених на увид и неоверену фотокопију,
 • доказ о уплати 7.000,00 (седамхиљада) динара на име накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39, са позивом на број 22 - 17 (примерак уплатнице налази се у скриптарници Школе).

Посебна документа која, уз горе набројана документа, подносе поједине категорије кандидата:

 1. Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе и доказ о припадности српској националној мањини – попуњену и потписану Изјаву, која се може преузети на овом линку.
 2. Кандидати који су страни држављани подносе и документа набројана у одељку 2, тачка 4. интегралног текста Конкурса.
 3. Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то:
  • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
  • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ и/или
  • мишљење Интерресорне комисије
  • препоруку Удружења студената са хендикепом.
   Медицинска документација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начи хендикеп/здравствено стање кандидата утиче на исходе учења и свакодневно функционисање. Особе са хендикепом, у складу са објективним могућностима Школе, могу полагати пријемни испит на начин пригођен њиховим могућностима,  односно у њима доступном облику. Особа са хендикепом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и да то образложење достави најкасније приликом пријаве на Конкурс. Особе са хендикепом, за додатне информације и консултације, могу се обратити лично у Правној служби Школе или путем електронске поште upis@viser.edu.rs.
 4. Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине и то:
  • попуњену и потписану Изјаву да су ромске припадници ромске националне мањине, која се може преузети на овом линку и
  • оригиналну, оверену и од стране овлашћеног лица потписану препоруку Националног савета ромске националне мањине, чији се образац може преузети на овом линку.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, БОДОВАЊЕ ЗАДАТАКА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Ранг листа на основу које се врши упис кандидата, сачињава се на основу броја бодова стечених по основу успеха из средње школе и броја бодова остварених на пријемном испиту. Кандидат може освојити највише 100 бодова по оба критеријума.

 • По основу успеха у средњој школи, кандидат може стећи највише 40 бодова. Успех у средњој школи се бодује на следећи начин:
   • за кандидате који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању, као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2;

   • за кандидате који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању, као збир просечних оцена у првом и другом разреду помножен са 2 и просечне оцене у трећем разреду помножен са 4.
 • Успех на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Пријемни испит се састоји од 20 задатака и питања и то:
   • 10 задатака из математике и
   • 10 питања из основа информационо комуникационих технологија.
 • Кандидатима који су током школовања у средњој школи освојили једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја (искључиво такмичење, а не смотра или сл.) или на међународном такмичењу, признаје се 60 бодова, без полагања пријемног испита. Ови кандидати не плаћају накнаду за полагање пријемног испита.

ВАЖНО: Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош и регистрациони листић. Кандидати су дужни да на пријемном испиту поштују правила полагања пријемног испита, са којима ће бити детаљно упознати. Непоштовање правила о полагању пријемног испита повлачи дисквалификацију и забрану уписа, без обзора на број претходно остварених бодова.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

Упис кадидата се врши са јединствене, коначне ранг листе свих пријављених кандидата, изузев кандидата који испуњавају услове за упис применом једног од Програма афирмативних мера, који се рангирају и на посебним ранг листама. Кандидат може бити уписан у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, у оквиру одобрених квота за сваки студијски програм, а да при томе оствари најмање 51 бод.

Детаљна допунска правила рангирања за ситуацију када више кандидата на коначној ранг листи има исти укупан број остварених бодова могу се прочитати у одељку 6. пасус 2. интегралног текста Конкурса.

Рангирање и упис кандидата који испуњавају услове за упис применом Програма афирмативних мера, који се приликом пријављивања на Конкурс определе за упис у оквиру једног од Програма афирмативних мера уписа, обавиће се у складу са  општим правилима рангирања кандидата (бодовање успеха), али и у складу са посебним правилима Програма афирмативних мера и у оквиру посебних уписних квота опредељених за упис кандидата применом Програма афирмативних мера. Детаљнија правила о рангирању кандидата који испуњавају услове за упис применом Програма афирмативних мера могу се прочитати у одељку 6. пасус 3. интегралног текста Конкурса.

ВАЖНО - Губитак права на упис – Изузетно је важно да се кандидати придржавају ТЕРМИНА, односно РАСПОРЕДА УПИСА, о коме ће бити обавештени писаним путем. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину одређеном за упис сходно његовом пласману на коначној ранг листи, школа ће уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС
 1. Оригинална сведочанства свих разреда средње школе
 2. Оригинална диплома средње школе
 3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
 4. Два ШВ-20 обрасца (купује се у скриптарници школе)
 5. Празан индекс са холограмском налепницом (купује се у скриптарници школе)
 6. Попуњен и потписан Уговор о студирању (добија се уз индекс и ШВ-20 обрасце у скриптарници)
 7. Две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм
 8. Доказ о уплати прве рате школарине (за студенте који се уписују као самофинансирајући студенти) у износу од најмање 30.000,00 (тридесетхиљада) динара. Подаци о начину уплате школарине биће објављени накнадно.