Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Рачунарско инжењерство

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Мастер струковне студије трају две године, односно четири семестара и носе 120 ЕСПБ бодова. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених мастер струковних студија студент стиче звање струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем мастер струковних студија стиче се седми ниво, подниво један (ниво 7.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Циљ студијског програма Рачунарско инжењерство је оспособљавање студената за коришћење и примену постојећих технологија за умрежавање, програмирање, развој апликација, веб технологије и електронско пословање.

Циљеви студијског програма Рачунарско инжењерство:

 • да омогући студентима да продубе, унапреде и интегришу знања као и да примене стечена знања у решавању конкретних задатака и проблема у области информационих технологија и тиме стекну основ за развој каријере и напредовање у струци;
 • да пренесе општа и професионална знања, развије креативне способности и оспособи студенте за овладавање специфичним практичним вештинама из области рачунарских технологија и савремених комуникационих технологија;
 • да понудом висококвалитетних студија омогући студентима да стекну напредна теоријска и практичних знања која ће задовољити тренутне и будуће потребе послодаваца у производним, образовним и услужним делатностима из области информационих технологија;
 • да се код студената развије смисао за креативан рад, тако да креативност и иновативност буде изазов, а не обавеза;
 • да пружи студентима знања и вредности потребне за њихов даљи лични развој, професионални напредак и развој каријере;

Компетенције дипломираних студената:

 • примена стечених знања у пракси;
 • ефикасно решавање конкретних проблема у пракси;
 • развијање интелектуалних способности као и способности креативног мишљења у тимском и самосталном раду;
 • повезивање знања из своје стручне области са знањима из различитих области;
 • пројектовање, реализација, одржавање и обезбеђење сигурности рачунарских мрежа;
 • пројектовање и имплементација рачунарства у облацима;
 • пројектовање, програмирање и апликација база података;
 • идентификовање и решавање проблема у рачунској обради велике количине података;
 • пројектовање, програмирање и апликација софтвера намењених бежичним комуникационим платформама;
 • пројектовање, реализација, одржавање информационих система;
 • одржавање практичне наставе из наставног подручја информатика и рачунарство у средњој школи;
 • самостално праћење развоја области, односно, увођење и инсталацију нових технологија у области рачунарства и рачунарских комуникација;


Преузимања

Руководилац студијског програма

др Горан Дикић слика

др Горан Дикић

Kабинет: 104

Eлектронска пошта: goran.dikic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 13:00-15:00
 • Среда: 16:30-18:30

Секретар студијског програма

маст. инж. Марко Миливојчевић

маст. инж. Марко Миливојчевић

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: marko.milivojcevic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 12-14
 • Четвртак: 12-14
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
317218 Методе истраживања обавезан 6
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
317208 Машинско учење изборни 8
317202 Педагогија изборни 8
317205 Пројектовање информационих система изборни 8
317204 Пројектовање софтверских заштитних механизама изборни 8
317209 Психологија изборни 8
2. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
317211 Big Data инфраструктуре и сервиси изборни 8
317206 Дигитални сигнал процесори изборни 8
317203 Објектно оријентисана анализа и дизајн изборни 8
317207 Протоколи и технологије бежичних система изборни 8
317201 Системи за складиштење података изборни 8
3172СП1 Стручна пракса 1 обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
317213 Виртуелизација у рачунарству у облаку изборни 8
317217 Дидактика изборни 8
317313 Комуникациони стандарди и технологије изборни 8
317210 Програмирање апликација база података изборни 8
317215 Програмирање у интегрисаним технологијама изборни 8
3172СП2 Стручна пракса 2 обавезан 6
4. семестар
Студенти бирају један од следећих изборних предмета
317212 Методика наставе електротехнике и рачунарства изборни 6
317216 Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства изборни 6
3172ПИР Примењени истраживачки рад обавезан 8
3172МР Мастер рад обавезан 16
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења

Конкурс за обављање стручне праксе - мастер студије

Отворен је конкурс за обављање стручне праксе која се признаје на мастер студијама. Почетак праксе је предвиђен по завршетку фебруарског испитног рока или по договору. Рок за пријаву је 12. јануар 2020. преко сајта  www.elsys-eastern.com/career/internships. Месечна накнада је 25000 РСД.

Др Мирослав Лутовац,
професор с.с. ВИШЕР, Београд,
кабинет 201


Konsultacije: PIR, Master rad, Stručna praksa, ...

Lutovac: Za sve studente master studija, konsultacije u vezi master studija u četvrtak 30.05.2019. u Donjoj sali levo u 19:00.

Предавања на мастер студијама из предмета Методика наставе електротехнике и рачунарства

Предавања на мастер студијама из предмета Методика наставе електротехнике и рачунарства биће одржана по следећем распореду:

 

11. и 12. маја 2019. (субота и недеља) од 10:00 до 16:00 часова, у учионици 406.

Мастер рад у тврдом повезу

Мастер рад се предаје студентској служби укоричено у тврди повез.

Услови за одобрење теме мастер рада

Пријава теме мастер рада може да се уради искључиво попуњавањем обрасца ОБ-87, где морају да постоје потписи сва три члана комисије, укључујући и ментора из организације (у којој се обавља практични део истраживања).

Пријава теме се неће разматрати на Наставно-стручном већу ако студент:

1. нема уписану текућу школску годину;

2. уз пријаву теме не достави попуњену и потписану табелу са подацима о ментору из организације;

3. није предао оригинал Одлуке организације која одређује ментора из организације;

4. нема оверену копију дипломе о стеченом високом образовањеу нивоа академски мастер или нивоа који је изједначен са академским мастером за ментора из организације;

5. нема копију споразума о пословно-техничкој сарадњи организације у којој се обавља практични део истраживања и ВИШЕР;

6. нема уговор о ангажовању ментора из организације са ВИШЕР.

Предавања на мастер студијама (Педагогија, Психологија, Дидактика)

Предавања на мастер студијама из предмета  Педагогија, Психологија, Дидактика ће бити одржана по следећем распореду:

 • Педагогија: 1. и 2. децембар 2018. (субота и недеља) од 10.00  до 16.00 часова.
 • Дидактика : 8. и 9. децембар (субота и недеља) од 10:00 до 16:00 часова и
 • Психологија:  15. и 16. децембар (субота и недеља) од 10.00 до 16.00 часова.

Обавештење

Позивају се сви студенти мастер студијских програма да дођу у четвртак 18.10.2018. у 16h у учионицу 304 ради информисања о мастер студијама у школској 2018/2019. години
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00