Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Ivana Vlajić-Naumovska

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet , Energetika []
  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet , Elektroenergetska postrojenja i oprema []
  • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet  , Energetski sistemi []

Biografija

Rođena je 1972. u Smederevskoj Palanci, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Školske godine 1991/92 upisala je Elektrotehnički fakultet u Beogradu,a diplomirala 1998. godine na Energetskom odseku na smeru za Energetske pretvarače i pogone. Postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smeru Elektroenergetska postrojenja i oprema upisala je školske godine 1999/2000, a magistrirala 2003. godine. Naslov magistarskog rada: "Izbor optimalnog broja rezervnih transformatora 10 kV/0.4 kV u pogledu pouzdanosti napajanja potrošača i ukupnih godišnjih troškova". U septembru 2014. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "Štete kod potrošača usled prekida isporuke električne energije".

Od 1999. godine zaposlena je u Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu, kao stručni saradnik, a od 2004. godine predavač je na predmetima Električne instalacije i osvetljenje, Elementi elektroenergetskih sistema, Aplikativni softver, Osnovi elektroenergetike (od 2007.) i Dizajn električnog osvetljenja (od 2013.) na osnovnim strukovnim studijama. Od 2016. godine angažovana je na master strukovnim studijama na studijskom programu Elektrotehničko inženjerstvo  na predmetu Energetski izvori.

Od 2008. godine ovlašćeni je ECDL ispitivač.

Učestvovala je u izradi dve studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu urađene za Elektrodistribuciju Beograd i Elektroprivredu Srbije, pod rukovodstvom profesora dr Jovana Nahmana. Koautor je dva rada u nacionalnom stručnom časopisu Elektroprivreda, autor je dva i koautor jednog rada u časopisu Ecologica, koautor jednog rada u inostranom časopisu Journal of Computational and Theoretical Nanoscience i koautor jednog rada u inostranom časopisu Electric Power Systems Research.

Učestvovala je u izradi dva priručnika za predmet Aplikativni softver, priručnika za predmet Električne instalacije i osvetljenje, osnovnog udžbenika, zbirke zadataka i priručnika za predmet Osnovi elektroenergetike, a u zbornicima naučnih i stručnih skupova sa recenzijama objavila je 20 radova. 

Od 1. aprila 2006. do 31. marta 2007. bila je šef smera Energetika Više elektrotehničke škole u Beogradu. U školskoj godini 2006/07 učestvovala je u akreditaciji studijskog programa Nove energetske tehnologije. U školskoj godini 2011/12 učestvovala je u akreditaciji studijskog programa Nove energetske tehnologije i novog studijskog programa specijalističkih studija Nove energetske tehnologije. U školskoj godini 2016/17 učestvovala je u akreditaciji ustanove, studijskih programa osnovnih studija Nove energetske tehnologije i Ekološki inženjering i studijskog programa specijalističkih studija Nove energetske tehnologije u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu.

Reference

PhD Ivana Vlajić-Naumovska slika

PhD Ivana Vlajić-Naumovska

Kabinet: 301

Elektronska pošta: ivana.vlajic.naumovska@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 10.00-12.00
  • Utorak: 12.00-14.00
Predmeti