Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електричне инсталације и осветљење Шифра: 120907 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Основна знања из електротехнике и математике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са пројектовањем и извођењем електричних инсталација и осветљења.
Исход: Студенти ће бити оспособљени за пројектовање и извођење електричних инсталација и осветљења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Технички прописи за извођење електричних инсталација. Пројекат електричних инсталација. Стандарди. Техничке препоруке.
 2. Дефиниција и разврставање електричних инсталација. Електричне инсталације јаке и слабе струје. Опсези напона. Сигурносни системи напајања.
 3. Пријемници електричне енергије. Компензација реактивне енергије.
 4. Основне компоненте електричних инсталација јаке струје. Проводници. Трајно дозвољена струја.
 5. Каблови. Инсталациони и кабловски прибор.
 6. Прекидачи, осигурачи и остале заштитне компоненте.
 7. Заштита електричних инсталација од преоптерећења и кратког споја. Селективност заштите. Заштитни уређај диференцијалне струје.
 8. Заштита од директног и индиректног електричног удара и додира, ТН, ТТ, ИТ системи.
 9. Пројектовање и извођење прикључка објекта. Електрична бројила. Разводни ормани.
 10. Уземљења. Делови уземљења, заштитна, радна, громобранска и здружена уземљења.Типови уземљивача.
 11. Громобранска инсталација. Елементи инсталације, нивои заштите, штићени простор. Пројекат громобранске инсталације.
 12. Израда и извођење електричних инсталација.
 13. Електрично осветљење. Светлосне величине и јединице. Електрични извори светлости. Светиљке.
 14. Унутрашње осветљење. Фактори квалитета унутрашњег осветљења. Прорачун осветљења просторија.
 15. Пројектовање електричних инсталација и осветљења помоћу рачунара.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. С. Томовић, Електричне инсталације ниског напона, Техничка књига, Београд, 2000.
 2. И. Влајић-Наумовска, М. Ивезић, Н. Кнежевић, Електричне инсталације и осветљење-приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2018.
 3. М. Костић, Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација, Академска Мисао, Београд, 2014.
 4. Релевантни стандарди и прописи из области електричних инсталација
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 0
Други облици наставе: 2
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00