Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Елементи електроенергетских система Шифра: 120307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Основна знања из електроенергетике и математике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са релевантним теоријским и практичним аспектима моделовања и прорачуна елемената електроенергетских система.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да прорачунају параметре неопходне за пројектовање елемената електроенергетских система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основне карактеристике савремених електроенергетских система и актуелно стање. Уводна разматрања о начинима преноса електричне енергије.
 2. Механички прорачун надземних водова. Једначина линије проводника. Климатски услови меродавни за прорачун.
 3. Једначина промене стања проводника. Општи и посебни случајеви.
 4. Критични распон и критична температура. Примери.
 5. Механички степен сигурности далековода. Монтажне криве. Примери.
 6. Стубови. Изолатори. Овесна опрема. Распоред фазних и заштитних проводника у глави стуба. Заштитна зона заштитних проводника. Транспозиција.
 7. Електричне константе далековода.
 8. Феномен короне. Критичан напон короне. Губици услед короне.
 9. Електрични прорачун надземних водова. Једначине простирања напона и струја далековода са расподељеним параметрима. Константа простирања и карактеристична импеданса.
 10. Заменске шеме надземнoг вода. Прорачун симетричних простопериодичних и устаљених режима надземних водова.
 11. Енергетски трансформатор. Врсте и функционална својства. Параметри и заменске шеме. Принцип свођења напона, струја и импеданси на један напонски ниво.
 12. Синхрони генератор. Врсте и функције генератора. Векторски дијаграми и заменске шеме хидро и турбогенератора. Погонска карта.
 13. Основне карактеристике и подела потрошача.
 14. Савремена решења елемената електроенергетских система.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. М. Ђурић, Eлементи електроенергетских система, Беопрес, Београд, 2009.
 2. М. Ђурић, Решени проблеми из елемената електроенергетских система, Беопрес, Београд, 2000.
 3. Г. Дотлић, Електроенергетика - кроз стандарде, законе, правилнике и техничке препоруке, СМЕИТС, Београд, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
20
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
20
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Презентација предмета (1)

Презентација предмета

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (12)

1. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

2. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

3. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

4. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

5. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

6. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

7. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

8. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

9. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

10. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

11. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

12. предавање

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (2)

Задаци за припрему првог колоквијума

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Задаци за припрему другог колоквијума

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преузимања (3)

Испитна питања за припрему првог колоквијума

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Испитна питања за припрему другог колоквијума

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Упутство семинарски

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00