Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Енергетски извори Шифра: 317105 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Основна знања из области електротехнике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Стицање теоријских и практичних знања у области основних енергетских извора.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да учествују у пројектима процене потенцијала и коришћења обновљивих извора енергије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводнa разматрања о енергији Сунца. Организација и садржај предмета. Основни појмови из обновљивих и необновљивих извора енергије.
 2. Облици коришћења сунчеве енергије. Директно коришћење сунчеве енергије. Конверзија сунчеве енергије у топлотну енергију (соларни колектори). Конверзија сунчеве енергије у електричну енергију (фотонапонски ефекат). Прорачун директне, дифузионе и рефлектоване компоненте зрачења.
 3. Зависност параметара фотонапонског панела од температуре. Степен искоришћења фотонапонских панела у зависности од материјала од кога је изграђен. Фактор попуњености и МППТ фотонапонске ћелије.
 4. Мерење карактеристичних величина сунчеве енергије за конкретну локацију при пројектовању фотонапонских система. Типови фотонапонских система.
 5. Техничко-економска анализа фотонапонских система. Пројектовање фотонапонских система у острвском раду. Пројектовање фотонапонских система повезаних на електродистрибутивну мрежу.
 6. Уводна разматрања о енергији ветра. Електромеханичка конверзија енергије ветра у ветротурбинама.
 7. Степен искоришћења различитих типова ветротурбине. Крива снаге ветротурбине.
 8. Значај тачне процене ветроенергетских ресурса. Математичко моделовање. Избор локације за постављање ветрогенератора.
 9. Врсте ветротурбина и контрола снаге ветротурбина.
 10. Пројектовање ветроелектрана у острвском раду. Пројектовање ветроелектрана на електродистрибутивну мрежу. Утицај изградње ветроелектрана на животну средину.
 11. Уводна разматрања о хидроенергији. Конверзија потенцијалне енергије воде у електричну енергију.
 12. Карактеристике МХЕ. Карактеристике локације. Основни делови МХЕ.
 13. Фактори за избор локације изградње МХЕ. Предности МХЕ у односу на ВХЕ.
 14. Регулација напона и синхронизација МХЕ.
 15. Инвестициони трошкови и трошкови погона МХЕ.
Практична настава:
 1. Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Владица Мијаиловић: Дистрибуирани извори енергије-принцип рада и експлоатациони аспекти, Академска мисао, 2011.
 2. Миленко Ђурић, Александар Чукарић, Жељко Ђуришић: Електране, 2014.
 3. Gilbert M. Masters:Renewable and Efficient Electric Power Systems, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
20
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
10
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00