Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Пројектовање електронских уређаја Шифра: 317102 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Основна знања из области аналогне и дигиталне електронике.
Циљ: Упознавање са методама и техникама пројектовања електронских уређаја и система.
Исход: Оспособљавање студената за самостално пројектовање електронских уређаја и учешће у тиму за пројектовање и реализацију електронских система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Основни кораци у развоју електронских уређаја.
 2. Дефинисање функционалних захтева при пројектовању електронских уређаја. Развојни циклус пројектовања електронских уређаја.
 3. Oсновни кораци у развоју штампане плоче. Улазна, међуфазна и завршна контрола у производњи.
 4. Основни елементи електронског система. Линеарна кола.
 5. Избор електронских компонената. Типичне примене пасивних компонената у електронским колима.
 6. Полупроводничке компоненте и типичне примене у електронским колима.
 7. Пројектовање напајања за аналогно-дигитална кола. Извори сметњи и начини потискивања. Галванско раздвајање и напонске баријере.
 8. Основна електронска кола за аналогну обраду сигнала. Анализа и примена електронских кола са линеарним појачавачима.
 9. Анализа и примена нелинеарних кола.
 10. Пројектовање и примена U/f и f/U претварача.
 11. Пројектовање и примена А/Д и Д/А претварача.
 12. Основна електронска кола за дигиталну обраду сигнала. Комбинационе и синхроне логичке мреже.
 13. Микроконтролери и дигитални сигнал процесори.
 14. Пројектовање и имплементација уређаја за дигиталну обраду сигнала у програмабилним логичким колима.
 15. Завршна разматрања и самовредновање курса.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предмета.
Литература
 1. С.Тешић, М. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига , 2000.
 2. Д. Живковић, М. Поповић, Импулсна и дигитална електроника, Грађевинска књига, 2004.
 3. П. Бошњаковић, Специјална електронска кола, ВИШЕР, 2013.
 4. В. Васиљевић, Микрорачунари, ВИШЕР, 2009.
 5. Q. Li, Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, 2003
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
25
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
10

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00