Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Самовредновање и оцењивање квалитета Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

У 2015/16. години Висока школа електротехние и рачунарства струковних студија је у складу са законским обавезама приступила изради Извештаја о поступку и резултатима самовредновања.

Извештај о самовредновању структуриран је у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (стандарди 1-14):

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета

Прилог 1.1 Пословник квалитета 

Прилог 1.2 Политика квалитета

Прилог 1.3 Стратегија обезбеђења квалитета

Прилог 1.4 Одлука о усвајању Стратегије 

Прилог 1.5 Мере и субјекти обезбеђења квалитета 

Прилог 1.6 Акциони план за спровођење стратегије 

Прилог 1.7 Сертификати о примени стандарда ISO 9001:2008

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

Прилог 2.1 Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у оквиру стандарда квалитета 

Прилог 2.2 Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада

Прилог 2.3 Усвојени годишњи извештаји о раду Комисије за обезбеђење квалитета за унутрашње осигурање квалитета Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета

Прилог 3.1 Формално успостављено тело-Комисија за обезбеђење квалитета 

Прилог 3.2 Списак свих анкета у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија

Прилог 3.3а Анализа резултата спроведене анкете за студенте прве године студија

Прилог 3.3б Анализа резултата спроведене анкете о педагошким квалитетима наставника и сарадника

Прилог 3.3в Анализа резултата спроведене анкете за вредновање рада школе

Прилог 3.3г Анализа резултата спроведене анкете дипломираних студената

Прилог 3.3д Анализа резултата спроведене анкете о задовољству запослених на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија

Прилог 3.4 Анализа анкета и извештај о спроведеним мерама

Стандард 4: Квалитет студијског програма

Прилог 4.1 Мишљење дипломираних студената о квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења 

Прилог 4.2а Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца-анализа упитника

Прилог 4.2б Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца-упитници

Прилог 4.3 Спроведене анкете студената

Прилог 4.4 Доказ да су примери исхода учења за програме различитих структура представљени на интернет страни високошколске установе

Прилог 4.5а Одлуке о акредитацији студијских програма основних студија

Прилог 4.5б Одлуке о акредитацији студијских програма специјалистичких студија

Табела 4.1 Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним бројем уписаних студената школске 2013/14., 2014/15. и 2015/16.

Табела 4.2 Проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у шк. 2012/13., 2013/14. и 2014/15. за сваки студијски програм

Табела 4.3 Просечно трајање студија у школској 2012/13, 2013/14. и 2014/15. години у односу на ранији петогодишњи и десетогодишњи период за сваки студијски програм

Табела 4.4 Стопа одустајања студената од даљег студирања за сваки студијски програм

Табела 4.5 Број студената који су уписали наредну школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60), (мање од 37) за сваки студијски програм

Табела 4.6 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма

Стандард 5: Квалитет наставног процеса

Прилог 5.1 Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса 

Прилог 5.2 Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе

Прилог 5.3 Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника

Прилог 5.4 Извештај о завршној контроли наставе за 2014/2015

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког уметничког и стручног рада

Прилог 6.1 Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научном и стручном раду 

Прилог 6.2 Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника у Школи

Прилог 6.3 Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника у Школи

Прилог 6.4 Резултати научног усавршавања кадрова у претходном петогодишњем периоду

Прилог 6.5 Листа опреме у власништву Школе, која се користи за научни и стручни рад

Прилог 6.6 Преглед међународних пројеката на којима је Школа радила у периоду 2011-2015

Прилог 6.7 Преглед интерних пројеката за унапређење наставе које је Школа финансирала у периоду 2011-2015

Табела 6.1 Број и списак SCI-индексираних радова наставника и сарадника за претходни петогодишњи периода

Табела 6.2 Збирни преглед публикација у претходној календарској години, према критеријумима Министарства

Табела 6.3 Збирни преглед публикација у издању Школе за претходни петогодишњи период

Табела 6.4 Преглед трошкова које је Школа уложила за школарине и стручне конгресе и семинаре

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника

Прилог 7.1 Број запослених наставника у односу на укупни број студената. 

Табела 7.1 Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)

Табела 7.2 Преглед броја сарадника по звањима и статус сарадника у високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)

Стандард 8: Квалитет студената

Прилог 8.1 Правилник о процедури пријема студената 

Прилог 8.2 Правилник о провери знања и оцењивању

Прилог 8.3 Анкете студената о процени услова и организације Студијских програма

Прилог 8.4 Анкете студената о процени објективности оцењивања

Прилог 8.5 Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања

Табела 8.1 Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама Студија на текућој школској години

Табела 8.2 Стопа успешности студената

Табела 8.3 Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

Прилог 9.1а Правилник о уџбеницима, другим наставним публикацијама и издавачкој делатности 

Прилог 9.1б Процедура за издавачку делатност

Прилог 9.1в Обрасци за издавачку делатност

Прилог 9.2 Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на Високој школи електротехнике и рачунарства

Прилог 9.3 Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на Високој школи електротехнике и рачунарства са бројем запослених наставника

Табела 9.1 Број и врста библиотечких јединица у Високој школи електротехнике и рачунарства

Табела 9.2 Попис информатичких ресурса

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

Прилог 10.1 Статут Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду 

Прилог 10.2 Шематски приказ органа, руководећих функција и ужих организационих јединица Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду

Прилог 10.3 Пословник о раду Савета Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду 

Прилог 10.4 Одлука о избору директора Школе 

Прилог 10.5 Одлука о избору помоћника директора Школе

Прилог 10.6 Пословник Наставног већа Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду 

Прилог 10.7  Правилник о раду студентског парламента 

Прилог 10.8  Правилник о систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија 

Прилог 10.9 Шематски приказ организационе структуре Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду 

Прилог 10.10  Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија 

Табела 10.1 Број и структура по стручној спреми запослених на радним местима која припадају сегменту ненаставног особља, односно у оквиру јединице за финансије и техничку подршку 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме

Прилог 11.1 Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим студијским програмима 

Табела 11.1 Укупна површина (у власништву Школе) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)

Табела 11.2 Листа опреме у власништву Школе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду

Табела 11.3 Наставно-научне и стручне базе

Стандард 12: Финансирање

Прилог 12.1 Финансијски план за 2016. годину 

Прилог 12.2 Финансијски извештај за претходну (2015.) буџетску годину

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 

Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 

Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета рада високошколске установе 

Анкете које се спроводе на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду:

Анкета 2.1 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за зимски семестар школске 2012/13. године

Анкета 2.2 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за летњи семестар школске 2012/13. године

Анкета 2.3 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за зимски семестар школске 2013/14. године

Анкета 2.4 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за летњи семестар школске 2013/14. године

Анкета 2.5 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за зимски семестар школске 2014/15. године

Анкета 2.6 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за летњи семестар школске 2014/15. године

Анкета 3 Анкета за вредновање рада Школе

Анкета 4 Анкета дипломираних студената

Анкета 5 Анкета о задовољству запослених на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00