Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Self-evaluation and quality assessment of School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies in Belgrade

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata.

U 2015/16. godini Visoka škola elektrotehnie i računarstva strukovnih studija je u skladu sa zakonskim obavezama pristupila izradi Izveštaja o postupku i rezultatima samovrednovanja.

Izveštaj o samovrednovanju strukturiran je u skladu sa standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova (standardi 1-14):

Standard 1: Strategija obezbeđenja kvaliteta

Prilog 1.1 Poslovnik kvaliteta 

Prilog 1.2 Politika kvaliteta

Prilog 1.3 Strategija obezbeđenja kvaliteta

Prilog 1.4 Odluka o usvajanju Strategije 

Prilog 1.5 Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta 

Prilog 1.6 Akcioni plan za sprovođenje strategije 

Prilog 1.7 Sertifikati o primeni standarda ISO 9001:2008

Standard 2: Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta

Prilog 2.1 Usvojeni plan rada i procedura za praćenje i unapređenje kvaliteta Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u okviru standarda kvaliteta 

Prilog 2.2 Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada

Prilog 2.3 Usvojeni godišnji izveštaji o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta za unutrašnje osiguranje kvaliteta Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Standard 3: Sistem obezbeđenja kvaliteta

Prilog 3.1 Formalno uspostavljeno telo-Komisija za obezbeđenje kvaliteta 

Prilog 3.2 Spisak svih anketa u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Prilog 3.3a Analiza rezultata sprovedene ankete za studente prve godine studija

Prilog 3.3b Analiza rezultata sprovedene ankete o pedagoškim kvalitetima nastavnika i saradnika

Prilog 3.3v Analiza rezultata sprovedene ankete za vrednovanje rada škole

Prilog 3.3g Analiza rezultata sprovedene ankete diplomiranih studenata

Prilog 3.3d Analiza rezultata sprovedene ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Prilog 3.4 Analiza anketa i izveštaj o sprovedenim merama

Standard 4: Kvalitet studijskog programa

Prilog 4.1 Mišljenje diplomiranih studenata o kvalitetu studijkog programa i postignutim ishodima učenja 

Prilog 4.2a Zadovoljstvo poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca-analiza upitnika

Prilog 4.2b Zadovoljstvo poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca-upitnici

Prilog 4.3 Sprovedene ankete studenata

Prilog 4.4 Dokaz da su primeri ishoda učenja za programe različitih struktura predstavljeni na internet strani visokoškolske ustanove

Prilog 4.5a Odluke o akreditaciji studijskih programa osnovnih studija

Prilog 4.5b Odluke o akreditaciji studijskih programa specijalističkih studija

Tabela 4.1 Lista studijskih programa koji su akreditovani na visokoškolskoj ustanovi sa ukupnim brojem upisanih studenata školske 2013/14., 2014/15. i 2015/16.

Tabela 4.2 Procenat diplomiranih studenata (u odnosu na broj upisanih) u šk. 2012/13., 2013/14. i 2014/15. za svaki studijski program

Tabela 4.3 Prosečno trajanje studija u školskoj 2012/13, 2013/14. i 2014/15. godini u odnosu na raniji petogodišnji i desetogodišnji period za svaki studijski program

Tabela 4.4 Stopa odustajanja studenata od daljeg studiranja za svaki studijski program

Tabela 4.5 Broj studenata koji su upisali narednu školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60), (manje od 37) za svaki studijski program

Tabela 4.6 Obuhvaćenost svakog programskog ishoda učenja u okviru predmeta pojedinačnih studijskih programa

Standard 5: Kvalitet nastavnog procesa

Prilog 5.1 Analiza rezultata anketa studenata o kvalitetu nastavnog procesa 

Prilog 5.2 Procedure i postupci koji obezbeđuju poštovanje plana i rasporeda nastave

Prilog 5.3 Dokaz o sprovedenim aktivnostima kojima se podstiče sticanje aktivnih kompetencija nastavnika i saradnika

Prilog 5.4 Izveštaj o završnoj kontroli nastave za 2014/2015

Standard 6: Kvalitet naučnoistraživačkog umetničkog i stručnog rada

Prilog 6.1 Nagrade i priznanja nastavnika, saradnika i studenata za ostvarene rezultate u naučnom i stručnom radu 

Prilog 6.2 Odnos nastavnika i saradnika uključenih u projekte u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika u Školi

Prilog 6.3 Odnos broja SCI-indeksiranih radova u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika u Školi

Prilog 6.4 Rezultati naučnog usavršavanja kadrova u prethodnom petogodišnjem periodu

Prilog 6.5 Lista opreme u vlasništvu Škole, koja se koristi za naučni i stručni rad

Prilog 6.6 Pregled međunarodnih projekata na kojima je Škola radila u periodu 2011-2015

Prilog 6.7 Pregled internih projekata za unapređenje nastave koje je Škola finansirala u periodu 2011-2015

Tabela 6.1 Broj i spisak SCI-indeksiranih radova nastavnika i saradnika za prethodni petogodišnji perioda

Tabela 6.2 Zbirni pregled publikacija u prethodnoj kalendarskoj godini, prema kriterijumima Ministarstva

Tabela 6.3 Zbirni pregled publikacija u izdanju Škole za prethodni petogodišnji period

Tabela 6.4 Pregled troškova koje je Škola uložila za školarine i stručne kongrese i seminare

Standard 7: Kvalitet nastavnika i saradnika

Prilog 7.1 Broj zaposlenih nastavnika u odnosu na ukupni broj studenata. 

Tabela 7.1 Pregled broja nastavnika po zvanjima i status nastavnika u visokoškolskoj ustanovi (radni odnos sa punim i nepunim radnim vremenom, angažovanje po ugovoru)

Tabela 7.2 Pregled broja saradnika po zvanjima i status saradnika u visokoškolskoj ustanovi (radni odnos sa punim i nepunim radnim vremenom, angažovanje po ugovoru)


Standard 8: Kvalitet studenata

Prilog 8.1 Pravilnik o proceduri prijema studenata 

Prilog 8.2 Pravilnik o proveri znanja i ocenjivanju

Prilog 8.3 Ankete studenata o proceni uslova i organizacije Studijskih programa

Prilog 8.4 Ankete studenata o proceni objektivnosti ocenjivanja

Prilog 8.5 Procedure i korektivne mere u slučaju neispunjavanja i odstupanja od usvojenih procedura ocenjivanja

Tabela 8.1 Pregled broja studenata po nivoima, studijskim programima i godinama Studija na tekućoj školskoj godini

Tabela 8.2 Stopa uspešnosti studenata

Tabela 8.3 Broj studenata koji su upisali tekuću školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60) (manje od 37) za sve studijske programe po godinama studija


Standard 9: Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa

Prilog 9.1a Pravilnik o udžbenicima, drugim nastavnim publikacijama i izdavačkoj delatnosti 

Prilog 9.1b Procedura za izdavačku delatnost

Prilog 9.1v Obrasci za izdavačku delatnost

Prilog 9.2 Spisak udžbenika i monografija čiji su autori nastavnici zaposleni na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva

Prilog 9.3 Odnos broja udžbenika i monografija (zajedno) čiji su autori nastavnici zaposleni na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva sa brojem zaposlenih nastavnika

Tabela 9.1 Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva

Tabela 9.2 Popis informatičkih resursa


Standard 10: Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške

Prilog 10.1 Statut Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 

Prilog 10.2 Šematski prikaz organa, rukovodećih funkcija i užih organizacionih jedinica Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

Prilog 10.3 Poslovnik o radu Saveta Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 

Prilog 10.4 Odluka o izboru direktora Škole 

Prilog 10.5 Odluka o izboru pomoćnika direktora Škole

Prilog 10.6 Poslovnik Nastavnog veća Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 

Prilog 10.7  Pravilnik o radu studentskog parlamenta 

Prilog 10.8  Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, opisu poslova i uslovima za zasnivanje radnog odnosa u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija 

Prilog 10.9 Šematski prikaz organizacione strukture Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 

Prilog 10.10  Pravilnik o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija 

Tabela 10.1 Broj i struktura po stručnoj spremi zaposlenih na radnim mestima koja pripadaju segmentu nenastavnog osoblja, odnosno u okviru jedinice za finansije i tehničku podršku 

Standard 11: Kvalitet prostora i opreme

Prilog 11.1 Odnos ukupnog prostora i broja studenata na svim akreditovanim studijskim programima 

Tabela 11.1 Ukupna površina (u vlasništvu Škole) sa površinom objekata (amfiteatri, učionice, laboratorije, organizacione jedinice, službe)

Tabela 11.2 Lista opreme u vlasništvu Škole koja se koristi u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu

Tabela 11.3 Nastavno-naučne i stručne baze


Standard 12: Finansiranje

Prilog 12.1 Finansijski plan za 2016. godinu 

Prilog 12.2 Finansijski izveštaj za prethodnu (2015.) budžetsku godinu


Standard 13: Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvalitet

Prilog 13.1 Dokumentacija koja potvrđuje učešće studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 

Prilog 13.2 Ankete studenata

Standard 14: Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 

Prilog 14.1 Informacije prezentovane na sajtu visokoškolske ustanove o aktivnostima koje obezbeđuju sistematsko praćenje i periodičnu proveru kvaliteta u cilju održavanja i unapređenja kvaliteta rada visokoškolske ustanove 

Ankete koje se sprovode na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu:

Anketa 2.1 Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za zimski semestar školske 2012/13. godine

Anketa 2.2 Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za letnji semestar školske 2012/13. godine

Anketa 2.3 Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za zimski semestar školske 2013/14. godine

Anketa 2.4 Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za letnji semestar školske 2013/14. godine

Anketa 2.5 Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za zimski semestar školske 2014/15. godine

Anketa 2.6 Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za letnji semestar školske 2014/15. godine

Anketa 3 Anketa za vrednovanje rada Škole

Anketa 4 Anketa diplomiranih studenata

Anketa 5 Anketa o zadovoljstvu zaposlenih na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu