Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Dragana Prokin

Obrazovanje

 • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektronika [1982-1988]
 • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektronika [1988 - 1990]
 • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektronika [Odbrana doktorske disertacije 2011.]

Biografija

Dragana Prokin je rođena 1.06.1963. godine u Paraćinu, gde je završila osnovnu i srednju školu matematičko-tehničkog usmerenja. Diplomirala je 12.02.1988. na smeru Elektronika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, sa temom “Procesiranje signala homomorfnim filtriranjem”. Magistrirala je sa prosečnom ocenom 10,00 na smeru Elektronika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 03.11.1995. sa temom “Primena mikrokontrolera u industrijskim uređajima za merenje protoka fluida”. Doktorsku disertaciju sa temom “Brzi rank filtar sa bitskim sekvencijalnim izlazom” odbranila je 14.07.2011. godine na smeru Elektronika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Od 1988. do aprila 2002. godine bila je zaposlena u Institutu “Mihajlo Pupin” u Beogradu. U statusu vodećeg istraživača radila je na razvoju, projektovanju i realizaciji mikroprocesorski upravljanih uređaja za merenje neelektričnih veličina električnim putem. Takođe je aktivno učestvovala u istraživačkim projektima finansiranim od strane Republičkog fonda za tehnološki razvoj i Ministarstva za nauku i tehnologiju vezanim za razvoj novih familija inteligentnih mernih instrumenata, sa posebnim akcentom na razvoj univerzalnog hardvera za digitalnu obradu signala sa senzora primenom programabilnih komponenata visokog stepena integracije.

Od 2000. do aprila 2002. godine bila je angažovana kao spoljni saradnik u Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu na predmetima Mikroračunari, Primena računara, Impulsna i digitalna elektronika i Digitalna integrisana elektronika. U aprilu 2002. godine zasnovala je radni odnos  u zvanju višeg predavača. Zvanje profesora dobila je 2012. godine. Kao predmetni profesor na osnovnim studijama drži nastavu iz: Arhitekture i organizacije računara 1, Merenja 1, Merenja 2 i Programabilnih logičkih kola. Na master studijama drži nastavu iz Projektovanja elektronskih uređaja i Digitalnih sistema u programabilnoj logici.

Odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, stekla je zvanje naučni saradnik 27.09.2017. godine.

Autor je i koautor 7 novih tehničkih i razvojnih rešenja (kategorije M80), koja su verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: 3 nova proizvoda uvedena u proizvodnju na međunarodnom nivou, 2 programska sistema na međunarodnom nivou i 2 prototipa na osnovu nove metode.

Novi proizvodi uvedeni u proizvodnju na međunarodnom nivou:

 1. Milan Prokin, Dragana Prokin, “XIPB IPB-Frame Decoder software,” za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC, 2014.
 2. Vladimir Rajović, Goran Savić, Ivan Popović, Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Dragana Prokin, “CIFF I-frame Decoder Hardware” za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC, 2013.
 3. Vladimir Rajović, Goran Savić, Ivan Popović, Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Dragana Prokin, “CIFF I-frame Encoder Hardware” za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE za CIFF TC, 2012.

Priznati programski sistemi na međunarodnom nivou:

 1. Milan Prokin, Dragana Prokin, “XIPB IPB-frame Encoder Software,” za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA preko CIFF BE od CIFF TC, 2013.
 2. Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Dragana Prokin, “CIFF Video Wall Software,” za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA preko CIFF BE od CIFF TC, 2012.

Prototipi na osnovu nove metode:

 1. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Hardverska implementacija LCBP rank filtra sa protočnom arhitekturom,” 2009-2010.
 2. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Softverski prototip bit-serijskog rank filtra sa protočnom arhitekturom,” 2009-2010.

U periodu od 2011. godine do danas bila je učesnik na projektima nacionalnog i međunarodnog nivoa.

Odabrani projekti na nacionalnom nivou:

 1. “Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema,” (TR32039), naučni projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , nosilac Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011-2020.
 2. “Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza” (TR32047), naučni projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nosilac Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011-2020.
 3. “Novel oil pipeline leakage detection system (NOPiLDeS),” Fond za inovacionu delatnost, Beograd i FASEK, Novi Sad, 2020-2022.

Odabrani projekti na međunarodnom nivou:

 1. “urbanDRONEscheduler,” National Association for Autonomous and Electric Vehicles (NAAEV) za EIT Urban Mobility, 2021.
 2. “EIT Urban Mobility RIS Hub Serbia 2021,” National Association for Autonomous and Electric Vehicles (NAAEV) za EIT Urban Mobility, 2021.
 3. “EIT Urban Mobility RIS Hub Serbia 2020,” National Association for Autonomous and Electric Vehicles (NAAEV) za EIT Urban Mobility, 2020.
 4. “Ur-Bit,” ETF za EIT Urban Mobility, 2020-2021.

Osim navedenih projekata na međunarodnom nivou, u periodu 2015-2019. bila je angažovana na  Erasmus+ projektima:

 1. “Digital Bgoadcastipg and Bgoadband Technologies/DBBT-MS” (561688-ERR-1-2015-1-HK-ERRKA2-SVNE-JR)
 2. “lntgoduction of pagt-time and shogt cycle studies in Segbia/PT&SCHE” (561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP).

Reference

Naučni rad u međunarodnom časopisu

 1. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović,  Dragana Prokin,  “Digital Image Decoder for Efficient Hardware Implementation,” Sensors, vol. 22, no. 23, p. 9393, Dec. 2022, doi: 10.3390/s22239393 (IF=3.847)

 2. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Memory efficient hardware architecture for 5/3 lifting-based 2-D forward discrete wavelet transform,” Microprocessors and Microsystems, vol. 87, 104176, pp. 1-12, Nov. 2021. (IF=1.525)

 3. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efficient one-dimensional forward and inverse discrete wavelet transformers,” Microprocessors and Microsystems, vol. 63, pp. 28-35, 29 Nov. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.micpro. 2018.08.006 (M22, IF=1.049)

 4. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “High-performance 1-D and 2-D inverse DWT 5/3 filter architectures for efficient hardware implementation,” Circuits, Systems & Signal Processing, vol. 36, no. 9, pp. 3674-3701, Sep. 2017, DOI: https://doi.org/10.1007/s00034-016-0477-2 (M22, IF=1.998)

 5. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Novel one-dimensional and two-dimensional forward discrete wavelet transform 5/3 filter architectures for efficient hardware implementation,” Journal of Real-Time Image Processing, pp. 1-20, 29 Nov. 2016. DOI: 10.1007/s11554-016-0656-1 (M22, IF=2.010)

 6. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Low hardware complexity pipelined rank filter,” IEEE Transactions on Circuits and Systems II, vol. 57, no. 6, pp. 446-450, 2010. (M21, IF=1.540)

 7. Kristijan Kuk, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, “Interactive tasks as a supplement to educational material in the field of Programmable logic devices,” Electronics and Electrical Engineering, no. 2(98), 2010. (M23, IF=0,659)

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

 1. Nataša Maksić, Dragana Prokin, “Digital Signal Processors for Neural Network Inference in Education,” Proceedings of International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, 29 Jan-3 Feb 2024, Kopaonik, Serbia, Vol_1, pp. 4-8 (invited paper) (M31)

 2. Milan Prokin, Dragana Prokin, "The Future belongs to High Efficiency: Nonflammable Batteries, Wireless Charging, Hydrogen and Efuel Production," 9th Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Belgrade, Serbia, 23-24 November, 2023, pp. 1-8  (M33)

 3. M. Prokin, V. Čeperković and D. Prokin, "Double Buffered Angular Speed Measurement Method for Self-Calibration of Magnetoresistive Sensors," 2023 12th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), Budva, Montenegro, 6-10 June 2023, pp. 1-4 (M33)

 4. V. Čeperković, M. Prokin and D. Prokin, "Single Buffered Angular Speed Measurement Method for Self-Calibration of Magnetoresistive Sensors," 2023 12th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), Budva, Montenegro, 6-10 June 2023, pp. 1-4 (M33)

 5. Milan Prokin, Dragana Prokin, "Advanced Hydrogen Fuel Cell Vehicle Technologies," 8th Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Belgrade, Serbia, 15-16 December, 2022, pp. 1-8  (M33)

 6. Milan Prokin, Dragana Prokin, "Law Driven Unmanned Aircraft Software," 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2022, Budva, Montenegro, 7-10 June 2022, pp. 217-220. (M33)

 7. Milan Prokin, Haris Turkmanović, Dragana Prokin, "IoT Over 4G/3G/2G Mobile Networks," 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2022, Budva, Montenegro, 7-10 June 2022, pp. 439-442. (M33)

 8. Milan Prokin, Dragana Prokin, “Advanced electric vehicle technologies,” 7th Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Belgrade, Serbia, 16-17 December, 2021, pp. 1-8  (M33)

 9. Milan Prokin, Dragana Prokin, Györk Fülöp, Gábor Tárnok, “Range Optimized Navigation for E-Bikes,” 10th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2021, Budva, Montenegro, 7-10 June 2021, pp. 1-5. (M33)

 10. Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Dragana Prokin, "Efficient Bernoulli Probability Distribution Estimation for Arithmetic Coding," Proceedings of 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 8-11 June 2020, Budva, Montenegro, pp. 1-4. (M33)

 11. Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Dragana Prokin, "Efficient Cumulative Probability Distribution Estimation for Arithmetic Coding, "Proceedings of 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 8-11 June 2020, Budva, Montenegro, pp. 1-4. (M33)

 12. Milan Prokin, Milan Čabarkapa, Jelena Stojković, Dragana Prokin, “Wireless conttrol of chargers for electric vehicles,” Proceedings of 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 10-14 June 2019, Budva, Montenegro, pp. 502-505. (M33)

 13. Milan Prokin, Jelena Stojković, Milan Čabarkapa, Dragana Prokin, “Optimal conttrol of chargers for electric vehicles,” Proceedings of 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 10-14 June 2019, Budva, Montenegro, pp. 557-560. (M33)

 14. Goran Savić, Milan Ponjavić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Comparative Analysis of Memory Efficient Hardware Architectures for Lifting Based and Non-Stationary Filter Based 5/3 2-D Inverse DWT,” Proceedings of 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 10-14 June 2019, Budva, Montenegro, pp. 188-191. (M33)

 15. Milan Prokin, Dragana Prokin, Aleksandar Nešković, Nataša Nešković, “Cybersecurity of improved fiscal devices,” Proceedings of 7th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 10-14 June 2018, Budva, Montenegro, pp. 175-178. (M33)

 16. Milan Prokin, Dragana Prokin, Aleksandar Nešković, Nataša Nešković, “Cybersecurity of fiscal devices with GPRS terminals,” Proceedings of 7th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 10-14 June 2018, Budva, Montenegro, pp. 171-174. (M33)

 17. Dragana Prokin, Vera Petrović, Svetlana Štrbac-Savić, Slobodanka Đenić, Ana Miletić, “Learning and teaching methodologies and multimedia in distance study programme,” Proc. of INTED2017 Conference 2017, Valencia, Spain, pp. 7455-7464. (M33)

 18. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efficient inverse discrete wavelet transformer,” Proceedings of 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2017, Bar, Montenegro, pp. 167-170. (M33)

 19. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efficient forward discrete wavelet transformer,” Proceedings of 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2017, Bar, Montenegro, pp. 163-166. (M33)

 20. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efficient hardware realization of digital image decoder,” Proceedings of 25th Telecommunication Forum (TELFOR), 2017, Belgrade, Serbia, pp. 534-541. (M31)

 21. Dragana Prokin, Dušan Čoko, Gabrijela Dimić, Slobodanka Đenić, Ana Savić, Boško Bogojević, “Online aplikacija za testiranje učenika za pripremu prijemnog ispita,” Proc. INFOTEH, 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol. 15, pp. 710-713. (M33)

 22. Ana Savić, Dragana Prokin, Ivana Stefanović, “An Overview on Learning Outcomes and Assessment in Higher Education,” Proc. International Conference Quality of University Learning and Teaching, 2016, Brdo pri Kranju, pp. 12-19 (M33)

 23. Milan Prokin, Dragana Prokin, “Improved fiscal devices with additional services,” Proceedings of 5th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2016, Bar, Montenegro, pp. 277-280. (M33)

 24. Milan Prokin, Dragana Prokin, “Improved fiscal devices without additional services,” Proceedings of 5th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2016, Bar, Montenegro, pp. 273-277. (M33)

 25. Divna Mićić, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, “Realizacija adaptivnog filtra primenom metode protočne obrade signala,” Proc. INFOTEH, 2015, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol 14, pp. 1-5. (M33)

 26. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Hardware realization of inverse subband transformer with minimum used resources,” Proceedings of 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2015, Budva, Montenegro, 2015, pp. 224-227. (M33)

 27. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Hardware realization of direct subband transformer with minimum used resources,” Proceedings of 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2015, Budva, Montenegro, 2015, pp. 220-223. (M33)

 28. Divna Mićić, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, “Izbor Implementacija LMS algoritma u programabilnoj logici,” Proc. INFOTEH, 2014, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol 13, pp. 29-33. (M33)

 29. Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, Divna Mićić, “Organizacija nastave na daljinu iz predmeta Arhitektura i organizacija računara primenom Moodle okruženja,” Proc. Sinteza, Internet and education, Belgrade, 2014, pp. 462-467. (M33)

 30. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Inverzno filtriranje i kompozicija slike sa minimalnim korišćenim resursima,” Proceedings of 22nd Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia,2014, pp. 729-732. (M33)

 31. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Direktno filtriranje i dekompozicija slike sa minimalnim korišćenim resursima,” Proceedings of 22nd Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 2014, pp. 725-728. (M33)

 32. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Boško Bogojević, “Izbor klasifikatora za mali obučavajući skup obrazovnih podataka,” Proc. INFOTEH, 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol. 12, pp. 675-678 (M33)

 33. Slobodanka Đenić, Verica Vasiljević, Dragana Prokin, Ana Miletić, “Nove računarske tehnologije - na daljinu,” Proc. INFOTEH, 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol. 12, pp.757-761. (M33)

 34. Milan Prokin, Dragana Prokin, “GPRS terminals for reading fiscal registers,” Proc. Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2013, Budva, Montenegro, pp 259-262. (M33)

 35. Vladimir Rajović, Milan Prokin, Vladimir Čeperković, Dragana Prokin, “An image codec with minimum memory size,” Proc. Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2013, Budva, Montenegro, pp. 148-151. (M33)

 36. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Marko Micalović, “Primena Decision Trees i Naive Bayes klasifikatora na skup podataka izdvojen iz Moodle kursa,” Proc. INFOTEH, 2012, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol. 11, pp. 877-882. (M33)

 37. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Milan Prokin, “Moodle kao platforma za realizaciju nastavnih aktivnosti iz predmeta Arhitektura i organizacija računara 1,” Proc. INFOTEH, 2012, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol. 11, pp. 857-862. (M33)

 38. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Lowest complexity adaptive rank filter for FPGA implementation,” Proc. Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO, 2012, Bar, Montenegro, pp. 1-4. (M33)

 39. Dragana Prokin, Goran Savić, “Fastest lowest complexity bit-pipeline rank filter for FPGA implementation,” Proc. International Scientific Conference (UNITECH), 2011, Gabrovo, Bulgaria, pp. 180-186. (M33)

 40. Kristijan Kuk, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, Petar Spalević, “Model for assessment of knowledge of students in an educational environment based on the game,” Zbornik radova konferencije Matematičke i informacione tehnologije (MIT), 2011, Vrnjačka Banja, Serbia, pp. 232-236. (M33)

 41. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Petar Spalević, “Prediction of student's success analyzing their activities on the Moodle course,” Zbornik radova konferencije Matematičke i informacione tehnologije (MIT), 2011, Vrnjačka Banja, Serbia, pp. 73-77. (M33)

 42. Kristijan Kuk, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, Petar Spalević, “Use application of interactive tasks in Moodle environment of course of the Programmable logic devices,” Proc. INFOTEH, 2011, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, pp. 830-834. (M33)

 43. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Petar Spalević, “Applying educational data mining in e-learning environment,” Proc. INFOTEH, 2011, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, pp. 775-779. (M33)

 44. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Petar Spalević, “The use of data mining methods for analysing and evaluating course quality in the Moodle system,” Proc. International Scientific Conference (UNITECH), 2011, Gabrovo, Bulgaria, pp. 309-315. (M33)

Naučni rad u domaćem časopisu

 1. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Optimal hardware realization of direct subband transformer,” Technics, special edition, 2015, pp. 83-89. (M52)

 2. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Optimalna hardverska realizacija direktnog podopsežnog transformatora,” Tehnika, vol. 64, no. 5, 2015, pp. 815-821. (M52)

 3. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Morphological and median adaptive filters based on LCBP rank filter,” Telfor Journal, vol. 5, No. 2, pp. 123-127, 2013. (M53)

 4. Kristijan Kuk, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, Borivoje Stanojević, “New approach in Realization of Laboratory Exercises in the Subject Programmable Logic Devices in the System for Electronic Learning - Moodle,” Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, vol. 24, No. 1, pp. 133-142, 2011. (M51)

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efikasna hardverska implementacija dvodimenzionalne inverzne DWT korišćenjem 5/3 filtara,” Proceedings of 61st Electronics, Telecommunication, Computing, Control and Nuclear Technology Conference (ETRAN), 5-8. juna 2017, Kladovo, Serbia, pp. EL1.4.1-6. (M63)

 2. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efikasna hardverska implementacija dvodimenzionalne direktne DWT korišćenjem 5/3 filtara,” Proceedings of 61st Electronics, Telecommunication, Computing, Control and Nuclear Technology Conference (ETRAN), 5-8. juna 2017, Kladovo, Serbia, pp. EL1.3.1-6. (M63)

 3. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Fast bit-pipeline rank filter,” Proc. of 19th TELFOR Conference, 2011, Belgrade, Serbia, pp. 305-312. (M61)

 4. Milan Prokin, Dragana Prokin, “First generation of turnover control devices,” Proc. 19th TELFOR Conference, 2011, Belgrade, Serbia, pp. 888-891. (M63)

 5. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Morphological and median adaptive filters based on LCBP rank filter,” Proc. 19th TELFOR Conference, 2011, Belgrade, Serbia, pp. 650-653. (M63)

 6. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Fast bit-pipeline rank filter,” Proc. of 19th TELFOR Conference, 2011, Belgrade, Serbia, pp. 305-312 (M63)

 7. Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, Kristijan Kuk, “Primena sistema Moodle u nastavi iz predmeta Programabilna logička kola,” Zbornik radova JURIT Infotech 2010, Vrnjačka Banja, Srbija (M63)

 8. Kristijan Kuk, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, “Primena data mining-a za analizu i procenu kvaliteta kursa u Moodle sistemu,” Proc. Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, 2010, Univerzitet Metropoliten, Beograd, pp. 25-32. (M63)

 9. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, “ARHICOMP - Interaktivna obrazovna igra za učenje unarnih logičkih operacija,” Proc. Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, 2010, Univerzitet Metropoliten, Beograd, pp. 38-42. (M63)

 10. Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Gabrijela Dimić, “Multimedijalne laboratorijske vežbe iz predmeta Programabilna logička kola,” Proc. Konferencija ETRAN, Vrnjačka Banja, 2009. (M63)

 11. Vladimir Sarić, Dragana Prokin, Vuk Kurko, “Kontroler pozicije i orijentacije dvodimenzionalnog objekta na VGA monitoru u programabilnoj logici,” Proc Konferencija ETRAN, Herceg Novi - Igalo, 2007. (M63)

 12. Dragana Prokin, Milan Đukić, Ivana Bačvanski, “Višekanalni digitalni akvizicioni uređaj AKV08,” Proc. Konferencija ETRAN, Vrnjačka Banja, 1998. (M63)

 13. Dragana Prokin, Milosav Krtenić, “Industrijski prototip termičkog merača protoka mase MPM50,” Proc. Konferencija ETRAN, Zlatibor, 1997. (M63)

 14. Dragana Prokin, “Protokol za serijsku komunikaciju familije uređaja za merenje protoka, pritiska i akviziciju podataka,” Proc. Konferencija ETRAN, Budva, 1996. (M63)

 15. Dragana Prokin, M. Krtenić, “Familija uređaja za merenje protoka, pritiska i akviziciju podataka MPPA,” Proc. Konferencija ETRAN, Zlatibor, 1995. (M63)

 16. Dragana Prokin, Budimir Miljković, “Protokol za serijsku komunikaciju inteligentnih mernih instrumenata familije IMP,” Proc. Konferencija ETAN, Niš, 1994. (M63)

 17. Dragana Prokin, “Prednost uvođenja inteligencije u industrijske uređaje za merenje protoka fluida,” Proc. Konferencija ETAN, Beograd, 1993. (M63)

 18. Mile Cvitkovac, Dušan Mudrinić, Dragana Prokin, Budimir Miljković, “Familija industrijskih mikroprocesorskih mernih instrumenata IMP,” Zbornik radova sa savetovanja Merenja u vodovodnim i kanalizacionim sistemima, Vrnjačka Banja, 1992. (M63)

Knjiga

 1. Dragana Prokin, Petar Bošnjaković, "Industrijska metrologija," Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2015.

Udžbenik

 1. Dragana Prokin, Mijat Štimac, Nenad Tolić, "Zbirka zadataka iz Merenja 1," ATUSS, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2021.

 2. Dragana Prokin, Mijat Štimac, Nenad Tolić, "Zbirka zadataka iz Merenja 2," Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2019.

 3. Dragana Prokin, Vera Petrović, Milan Mijalković, "Zbirka zadataka iz Osnova računarske tehnike," Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2019.

 4. Dragana Prokin, Petar Bošnjaković, "Priručnik za laboratorijske vežbe iz Merenja 1," Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2019.

 5. Dragana Prokin, Petar Bošnjaković, "Priručnik za laboratorijske vežbe iz Merenja 2," Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2018.

 6. Dragana Prokin, Dušan Todović, "Priručnik za laboratorijske vežbe iz Programabilnih logičkih kola," Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2018.

 7. Dragana Prokin, Milan Mijalković, Gabrijela Dimić, Vukman Korać, Divna Mićić, "Priručnik za laboratorijske vežbe iz Arhitekture i organizacije računara 1," Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2018.

 8. Dragana Prokin, Dušan Todović, "Zbirka zadataka iz Programabilnih logičkih kola," Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2007.

PhD Dragana Prokin slika

PhD Dragana Prokin

Kabinet: 512

Elektronska pošta: dragana.prokin@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Ponedeljak: 15:30-17:30
 • Sreda: 15:30-17:30
Predmeti