Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Пројектовање електронских кола Шифра: 180107 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Стицање знања о специфичним електронским колима, њиховим карактеристикама и применама. Оспособљавање за пројектовање и развој електронских кола.
Исход: Оспособљавање за повезивање стечених знања из аналогне и дигиталне електронике, самостално решавање проблема анализе комплексних електронских система и њиховог пројектовања применом савремених интегрисаних кола.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.
 2. Електронска кола и системи. Статичке и динамичке карактеристике. Параметри перформанси.
 3. Моделовање електронских кола и система.
 4. Анализа тачности. Утицајне величине. Системски поступци за повећање тачности.
 5. Case study: Подесиви извор сталне струје.
 6. Сензори и мерни претварачи. Статичке и динамичке карактеристике. Параметри перформанси.
 7. Компоненте електронских кола и система и њихове карактеристике (пасивни елементи, аналогна и мешовита електронска кола).
 8. Софтверска подршка за анализу и пројектовање електронских кола.
 9. Пројектовање електронских модула са штампаним везама.
 10. Мерни претварачи у електроенергетским системима.
 11. Примена микроконтролера у мерној техници.
 12. Case study: мерење наизменичних величина помоћу микроконтролера.
 13. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.
Практична настава:
 1. Аналогни прекидачи и мултиплексери.
 2. Програмабилни појачавачи.
 3. Програмабилни извор референтног напона.
 4. Програмабилни кондиционери.
 5. Електронска заштита од преоптерећења.
 6. Пројектовање електронских кола помоћу рачунара: подесиви извор сталне струје.
 7. Пројектовање електронских кола помоћу рачунара: хијерархијски пројекат.
 8. Пројект електронског модула са штампаним везама.
Литература
 1. П. Бошњаковић, Специјална електронска кола, ВИШЕР, 2013.
 2. С.Тешић, М. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига , 2000.
 3. Д. Живковић, М. Поповић, Импулсна и дигитална електроника, 2004.
 4. Rahzavi B., Design of Analog CMOS Integrated circuits, McGraw-Hill, 2001.
 5. Gray R., Hurst P, Lewis S., Meyer R., Analysis and design of analog integrated circuits, John Willey&Sons, 2001
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
40
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00