Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Архитектура и организација рачунара 1 Шифра: 130107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Нема услова.
Циљ: Стицање основних знања о архитектури, математичким и електронским основама рачунарских система.
Исход: Могућност самосталног решавања задатака базираних на примени бинарне аритметике и основних логичких кола.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Општи модел рачунарског система. Функционална блок шема рачунара. Хијерархијски модел рачунарског система.
 2. Математичке основе рачунара. Бројни системи. Конверзије из једног бројног систем у други.
 3. Бинарни бројни систем. Означени и неозначени бројеви. Запис у формату фиксног и покретног зареза.
 4. Основне аритметичке операције у бинарном бројном систему.
 5. Запис нумеричких и ненумеричких података применом бинарних кодова.
 6. Електронске основе рачунара. Аксиоме и теореме Булове алгебре. Логичке операције и основна логичка кола.
 7. Логичке функције. Минимизација применом Карноових мапа.
 8. Основне комбинационе мреже: декодер, кодер, мултиплексер, демултиплексер, компаратор, полусабирач и сабирач.
 9. Основни меморијски елементи: асинхрони и синхрони флип-флопови (RS, ЈК, D, Т). Појам секвенцијалне мреже. Синхрони и асинхрони бројачи.
 10. Типови регистара у зависности од начина уписа и читања податка. Регистри специјалне намене.
 11. Унарне и бинарне операције са регистрима. Примена основних логичких операција и регистра маске.
 12. Основне компоненте рачунарског система. Реализација управљачке јединице. Микропрограмска и хардверска реализација. Аритметичко-логичка јединица.
 13. Меморије у рачунарском систему. Карактеристике ROM, RAM и стекмеморија.
 14. Поједностављена архитектура рачунара. Пренос података преко магистрале. Приступ меморији.
 15. Периферије рачунара. Начини преноса улазно/излазних података.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм теоријске наставе. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/Computer Science Curricula 2013: CS2013 AR(Arcitecture and Organisation) и део CE2016, CE-CAO.
Литература
 1. С. Обрадовић, Рачунари-архитектура,хардвер, системски софтвер, ВИШЕР, Београд, 2015.
 2. Д. Прокин, М. Мијалковић, В. Петровић, Збирка задатака из Основа рачунатске технике, ВИШЕР, Београд, 2013.
 3. Д. Прокин, М. Мијалковић, Г. Димић, Б. Богојевић, П. Гавриловић, Д. Мићић, Приручник за лабораторијске вежбе из Архитектуре и организације рачунара 1, ВИШЕР, Београд, 2018.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00