Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Основи електронског пословања Шифра: 170607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Основно разумевање електротехнике и математике омогућава успешно праћење предавања.
Циљ: Пренети студенту основне појмове о електронском пословању (ЕП) кроз низ практичних примера. Активирати студента да самостално истражује и анализира ЕП помоћу Интернет сервиса и алата.
Исход: Студенти се оспособљавају за критичко сагледавање аутоматизације пословања малог предузећа, као и за доношење оперативних одлука о обиму ЕП фирме, увођењу ЕП и праћењу ЕП.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни појмови и категорије дигиталне економије (ДЕ);
 2. Модели пословања у ДЕ;
 3. Gassmann класификација;
 4. Osterwalder подела;
 5. Поступак покретања властитог електронског пословања (ЕП);
 6. Вертикална маркетиншка анализа и подсистеми комерцијалног сајта;
 7. Интернет ствари (The Internet of Things) у ЕП;
 8. Електронско банкарство и електронски новац;
 9. Дигитални новчаник система Mondex;
 10. Е-управа (е-Government);
 11. Crowdsourcing. Систeми прeпoрукe у ЕП. Е-учење и е-школство;
 12. Отворени универзитет и курсеви http://ocw.mit.edu/. Друштвене мреже;
 13. Приватност, безбедност података и сигурност трансакција у ЕП;
 14. Реторика, технике преговарања и пословна комуникација у ЕП;
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе у рачунарској учионици где се методске јединице са предавања поткрепљују примерима из праксе и стимулише самосталан истраживачки рад студената, примена модерних Интернет сервиса и напредних техника претраживања и анализе пословних резултата у е-пословању.
Литература
 1. D. V. Tošić, V. V. Pocajt, M. D. Lutovac, Osnovi elektronskog poslovanja, Beograd,VETS, 2007.
 2. Д. Тошић, А. Симовић, Н. Сталетић, Основи електронског пословања: Приручник, ВИШЕР, Београд, 2016.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00