Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Телекомуникациони сервиси и технологије Шифра: 170411 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: -
Циљ: Упознавање са различитим саврeменим телекомуникационим технологијама и услугама и њиховом применом у различитим пословним окружењима.
Исход: По завршетку курса ће имати прегледно знање из области резличитих савремених телекомуникационих технологија. Познаваће основне карактеристике предности и недостатке као и могуће примене ових технологија у различитим пословним окружењима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.
 2. Радиофреквенцијска идентификација (RFID).
 3. Глобални навигациони сателитски системи (GPS, GLONASS).
 4. Бежичне сензорске мреже.
 5. Стандарднне и додатне услуге фиксне телефоније.
 6. Персоналне и локалне речунарске мреже.
 7. Приступ Интернету: dial-up, ISDN, ADSL.
 8. Интернет и основне услуге (електронска пошта, telenet, FTP, SSH,WWW).
 9. Комуникациони системи у аутоматици (Modbus, EtherCAT, Profinet). Бежична комуникација возила.
 10. Контролне комуникационе мреже –технологије и протоколи (CAN, LIN, MOST, FlexRay).
 11. Пренос говора преко интернет протокола (VoIP).
 12. Мултимедијалне услуге базиране на интернет протоколу (IPTV).
 13. Дигитални радио и дигитална телевизија.
 14. Системи мобилне телефоније.
 15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.
Практична настава:
 1. Рад са спeктралним анализатором и преглед бежичних комуникационих ситема (Wi-Fi, персоналне мреже, мобилне мреже) и њихових фреквенцијских карактеристика.
 2. Рад са спектралним анализатором – медијуми за пренос.
 3. Анализа GPS система и његових параметара помоћу апликација.
 4. Прорачун буџета линка за пренос на примеру GPS система.
 5. Локалне рачунарске мреже, основе рутирања.
 6. Локалне бежичне рачунарске мреже.
Литература
 1. М. Дукић, Приципи телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2014.
 2. K. Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2003.
 3. E. D. Kaplan, Editor, Understanding GPS, Principles and Applications, Artech House, inc., 1996.
 4. L. Harte, A. Ofrane, Telecom Systems, PSTN, PBX, Datacom, IP Telephony, IPTV, Wireless and Billing, Althos, 2006.
 5. R. Horak, Telecommunications and Data Communications Handbook, John Wiley & Sons, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00