Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање производњом и услугама Шифра: 171207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Нема.
Циљ: Циљ предмета је стицање основних знања о планирњу, припреми и реализацији оперативних токова у производним и услужним процесима.
Исход: Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да планирају, прате и врше контролу у процесу реализацијенепосредне производње и пружања услуга.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основне карактеристике и аспекти процеса производње.
 2. Основе индустријске организације и развој произвоних концепција.
 3. Улога и место производних стратегија у стратешком развоју предузећа.
 4. Елементи производног процеса.
 5. Утврђивање оптималног обима производње.
 6. Тржишна и технолошка својства производа.
 7. Животни век и развој новог производа.
 8. Фазе производног процеса.
 9. Планирање производње. Технолошка и оперативна припрема производње.
 10. Непосредна производња.
 11. Контрола реализације производних и технолошких поступака у процесу производње и услуга.
 12. Унутрашњи транспорт.
 13. Информациони систем производње
 14. Управљање производњом и интернет.
Практична настава:
 1. Израда задатака из области утврђивања потрбних капацитета производње и услуга као и обима производње.
Литература
 1. 1. Др Јово М. Тодоровић, Др Даница Лечић-Цветковић,Управљање производњом, менаџмент, модел, Интернет, Факултет организационих наука, Београд, 2005.
 2. 2. Мартић и др… Операциона истраживања 1, ФОН, Београд, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
15
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00