Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Економика бизниса Шифра: 172007 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Нема.
Циљ: Стицање основних знања из економике бизниса, применљивих у пракси.
Исход: Оспособљавање студената да успешно управљају предузећем на основу позитивног права и макроекономских законитости.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Појам и значај економике бизниса. Основни економски принципи;
 2. Појам и битна обележја привредних друштава: економске организације и тржишна економија. Основна обележја привредног друштва. 3;
 3. Инокосно и партнерско предузеће: карактеристике;
 4. Командитно друштво;
 5. Акционарско друштво у систему тржишне привреде. Поступак оснивања; контролни пакет акција. Класификација. Управљање друштвом;
 6. Привредна друштва у привреди Републике Србије: поступак оснивања и класификација привредних друштава;
 7. Предузетник. Ортачко друштво Командитно друштво;
 8. Друштво са ограниченом одговорношћу Акционарско друштво;
 9. Средства привредних друштава: Основна средства;
 10. Вредност основних средстава. Капацитет основних средстава. Амортизација основних средстава. Обртна средства;
 11. Извори обртних средстава. Кружно кретање обртних средстава. Обим потребних обртних средстава;
 12. Трошкови – појам и класификација: утрошци и трошкови. Подела трошкова према месту настанка; подела према промени обима производње;
 13. Пословни резултати привредног друштва;
 14. Физички обим производње. Укупан приход. Добит;
 15. Мерење остварених пословних резултата.
Практична настава:
 1. На вежбама се расправља на конкретним примерима из праксе о материји обухваћеној програмом предавања.
Литература
 1. П. Сталетић, Економика бизниса,Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2014.
 2. Бојан Илић, Весна Милићевић, Економика пословања, ФОН, Београд, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
50
Презентација предмета (0)
Предавања (13) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00