Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Анализа кола Шифра: 110407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Познавање основних појмова из електротехнике и више математике.
Циљ: Оспособљавање студената да самостално решавају одзиве једноставнијих електричних кола у временском и комплексном домену.
Исход: По завршетку курса студенти треба да буду оспособљени да одреде одзиве електричних кола првог и другог реда на специфичне облике побуде и на акумулисану енергију у колу. Знаће да изврше трансформације једначина из временског домена у фреквентни и комплексни домен, као и инверзне трансформације. Знаће да користе савремене програмске пакете који омогућују анализу одзива електричних кола.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Основни појмови (сигнали и системи). Елементи кола са једним приступом. Линеарни, временски инваријантни елементи са концентрисаним параметрима.
 2. Одзив електричних кола. Декомпозиција одзива на: акумулисану енергију и побуду. Одзиви линеарних електричних кола првог реда на Хевисајдову и Диракову функцију.Одзиви линеарних електричних кола другог реда на Хевисајдову и Диракову функцију.
 3. Тополошки појмови. Генерализовани методи решавања електричних кола.Елементи са два приступа. Спрегнути калемови, инвертори и конвертори, зависни генератори. Мреже са два приступа.
 4. Домен учестаности. Прелаз из временског домена у домен учестаности, снаге, резонанца и антирезонанца, функција преноса и фреквентни одговор мреже.
 5. Одзив линеарних електричних кола на простопериодичну побуду.
 6. Лапласова трансформација. Дефиниције, особине, трансформ импулсне функције, импулсни одговор и функција преноса система, теорема почетне и крајње вредности.Решавање електричних кола помоћу Лапласове трансформације.Закључна разматрања, самовредновање.
Практична настава:
 1. Иделани елементи са једним приступом. Енергија и пасивност.
 2. Одзив кола првог и другог реда на Хевисајдову и Диракову побуду.
 3. Одзив кола другог реда на простопериодичну побуду.
 4. Мреже са два приступа.
 5. Анализа кола уз коришћење Фуријеове трансформације.
 6. Лапласова трансформација пример Butterworth-ових филтера.
Литература
 1. Б. Маринковић, А. Зековић, Анализа кола — приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2013.
 2. Б. Ковачевић, Ж.Ђуровић, С.Станковић, Сигнали и системи, Академска мисао, Електротехнички факултет, Београд, 2007
 3. С. Пауновић, Збирка решених испитних задатака из анализе кола и сигнала, Београд, 1999.
 4. C. Alexander, M. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, WCB/McGraw-Hill, 2016.
 5. A. Agarwal, Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design); 1 edition, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00