Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мониторинг и дијагностика електричних машина Шифра: 220211 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Знања из основа електроенергетике, електричних машина и електричних мерења
Циљ: Упознавање студената са практичним аспектима и проблемима мониторинга стања електричних машина и трансформатора ван погона и у току рада и методама дијагностике кварова.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да самостално примењују методе инвазивних и неинвазивних мерних техника и да на основу њих решавају проблеме мониторинга и дијагностике електричних машина
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод: историјски преглед и јасна дефиниција мониторинга и дијагностике понаособ.
 2. Основне конструкције типова електричних машина.
 3. Механизми настанка кварова у електричним машинама; примери кварова из праксе.
 4. Мерне технике (инвазивне и неинвазивне ) и елементи система за мониторинг електричних машина
 5. Технике мониторинга (мерење отпорности и индуктивности намотаја, мерење клизања, мерење струје, напона и снаге).
 6. Основне методе техничке дијагностике (превентивно и предиктивно одржавање)
 7. Кварови на статорима и роторима електромотора и генератора.
 8. Кварови на трансформаторима.
 9. Хемијске технике за мониторинг стања са акцентома на деградацију изолације и њену детекцију
 10. Подмазивање и деградација лежајева. Детекција деградације уља.
 11. Динамика ротора. Мониторинг и мерење вибрација. Примери мониторинга вибрација (инвазивне и неинвазивне методе).
 12. Температурни мониторинг електричних машина и трансформатора.
 13. Напредни интелигентни системи за мониторинг и дијагностику кварова електричних мшина и трансформатора; карактеристични примери.
 14. Софтверски алати за мониторинг и дијагностику електричних машина и трансформатора
 15. Трендови будућег развоја мерних метода, мониторинга и дијагностике електричних машина
Практична настава:
 1. Рачунске вежбе, вежбе у лабораторији за електричне машине и рад са софтверским алатима на рачунару. Обилазак постројења (термоелектране ЕПС-а, електромоторни погони процесне индустрије) са практично изведеним системима мониторинга и дијагностике електричних машина.
Литература
 1. М.Петровић, Испитивање електричних машина, Научна књига, Београд 1988.
 2. С.Вукосавић, Електричне машине, Академска мисао, Београд, 2010
 3. H.A.Toliyat, S.Nandi, S.Choi, H.M.Kelk,ELECTRIC MACHINES -Modeling, Condition Monitoringand Fault Diagnosis, CRC Press, 2013
 4. P.Tavner, L.Ran,J.Penman and H.Sedding, Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines, IET, London, 2008
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (1) Предавања (16)

Мониторинг и дијагностика електричних машина-УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.45 MB

Обртно поље - основне представе

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.64 MB

Обртно поље-двострука вишефазност

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.93 MB

Мерење отпорности намотаја електричних машина

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 5.34 MB

Мерење темпеатуре електричних машина и трансформатора

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.87 MB

Мерење отпора изолације

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 6.78 MB

Технике и методе мерења струје и напона са аспекта мониторинга електричних машина

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 3.15 MB

Мерење електричне снаге

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 3.25 MB

Мерење клизања електричних машина

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.77 MB

Мерење брзине обртања електричних машина

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2 MB

Тахометарски генератори

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.94 MB

Мерење момента и механичке снаге

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.03 MB

Мониторинг и тестирање статора генератора

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.27 MB

Вибрацони Мониторинг Електричних Машина

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.66 MB

Испитна питања - 1 колоквијум

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.12 MB

Испитна питања - 2 колоквијум

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.13 MB

Вежбе (1) Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00