Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Пројектовање студија Шифра: 317314 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Студенти треба да овладају применом архитектонско-грађевинских и акустичких принципа, као и применом актуелних решења из области пројектовања савремених аудио и телевизијских студија, кроз сублимацију и унапређење знања и вештина стечених на основним струковним студијама.
Исход: На крају курса полазници ће овладати савременим техникама пројектовања аудио и ТВ студија, његове градње и акустичког третмана, правилног избора и повезивања студијске опреме, те ће бити оспособљени да анализирају и припреме сву потребну техничку документацију у процесу пројектовања студија.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Историјски развој студија као грађевинско-технолошке целине.
 2. Грађевинска конструкција студија. Индустријски стандарди и законска регулатива.
 3. Формирање и правилно тумачење пројектног задатка. Енергетске инсталације.
 4. Звучна изолација студијских простора.
 5. Ентеријерско-акустичка обрада студијских простора, диспозиција и дизајн студијског намештаја, принцип ергономије.
 6. Блок шеме, цртање и праћење тока сигнала кроз аудио, видео и мрежне инсталације.
 7. Аудио студио. Избор, предмер и предрачун студијске аудио опреме.
 8. Компаративна анализа техничких карактеристика и односа цена/квалитет.
 9. Ток сигнала, ожичавање и уземљење студијског система.
 10. Анализа тренутног стања и трендова на тржишту студијске аудио опреме.
 11. Компаративна анализа студијских аудио система различитих намена.
 12. ТВ студио. Анализа различитих типова видео система, програма и стандарда у емитовању.
 13. Избор, предмер и предрачун студијске видео опреме. Компаративна анализа техничких карактеристика и односа цена/квалитет.
 14. Анализа тренутног стања и трендова на тржишту студијске видео опреме. Компаративна анализа студијских видео система различитих намена.
 15. Изведено стање пројекта аудио и видео студија - студије случаја.
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе у потпуности прате и кроз практичан рад илуструју садржај теоретске наставе. У оквиру вежби студенти се упознају са основама рада у Auto Cad-у, мерним процедурама у студију, као и са комплетним процесом израде пројектне документације у складу са стандардима.
Литература
 1. P. Newell: Recording studio design, Taylor & Francis USA, 2013.
 2. J. Bignel, J. Orlebar: The television handbook, Taylor & Francis, 2005.
 3. R.G. Gupta: TV Engineering and Video Systems, McGraw-Hill Education, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
25
семинарски рад
0
колоквијум
35
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00