Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аутоматске трансмисије Шифра: 317103 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Проучавање конструкција и мехатронике савремених аутоматских трансмисија са посебним акцентом на перспективна техничка решења која резултују повећањем ефективности система.
Исход: Студенти се оспособљавају за дијагностику и одржавање свих врста аутоматских трансмисија уз стицање основних знања из области истраживања, пројектовања и развоја мехатронике управљања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни појмови
 2. Идеална хипербола вуче
 3. Улога и задаци трансмисије у моторним возилима
 4. Планетарни преносници снаге.
 5. Фрикциони преносници снаге
 6. Хидростатичке трансмисије
 7. Хидродинамички преносници снаге
 8. Хидродинамичко-механичке трансмисије
 9. Електорхидраулички системи управљања
 10. Карактеристична решења аутоматских мењачких преносника
 11. Примена аутоматских трансмисија на хибридним возилима
 12. Аутоматизација синхронизованих зупчаничких трансмисијa
 13. Развој алгоритама управљања – примитиви вештачке интелигенције
 14. Управљање аутоматским трансмисијама коришћењењем fuzzy логике
 15. Будућност аутоматских мењача у оквиру развоја и имплементације информационих и експертских система
Практична настава:
 1. Прати теоријску наставу
Литература
 1. Живановић З., Јанићијевић Н., Аутоматске трансмисије моторних возила, Београд, 2000.
 2. Јанковић Д., Моторна возила – Теорија и конструкција, прво издање,Машински факултет Београд, 1993.
 3. Стефановић А., Друмска возила – Основи конструкције, Машински факултет Ниш, 2010.
 4. Naunheimer, H., Bertsche, B., Ryborz, J., Novak, W. Automotive Transmissions – Fundamentals, Selection, Design and Application (second edition), Berlin, Springer-Verlag, 2011.
 5. Bauer, H., Electronic Transmission Control ETC, Stuttgart, Robert Bosch GmbH, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
20

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00