Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Процесирање сигнала Шифра: 317111 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Упознавање студената са принципима процесирања сигнала и практичним применама обраде.
Исход: Студенти разумеју принципе и могућности процесирања сигнала и његову визуелизацију кроз практичне примере и могућности апликације.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Упознавање са планом и програмом, циљевима, исходом и методама.
 2. Шта је процесирање сигнала, историјски преглед обраде сигнала, примери примене.
 3. Визуелизацијa сигнала (Matlab, Python, Excel).
 4. Комплексни екпоненцијални дискретни сигнали. Пример синтезе музичког сигнала.
 5. Фуријеова анализа: Дискретна Фуријеова трансформација (DFT) и серија (DFS). Брза Фуријеова трансформација (Fast Fourier transform, FFT) и примена за спектралне анализаторе и осцилоскопе.
 6. Линеарани филтри: конволуција, идеални и реални филтри, дизајн филтра. Примена конволуције у GPS системима.
 7. Интерполација и одабирање: континуални сигнали, интерполација, одабирање, теорема о одабирању. Процеисирање континуалних сигнала у дискретном времену, пример у Simulink-у.
 8. Стохастички сигнали, квантизација, аналогно-дигитална конверзија (ADC) и дигитално-аналогна конверзија (DAC).
 9. Статистичка обрада сигнала и тумачење статистичких резултата. Примери примене у телекомуникацијама и комуникационим системима.
 10. Дводимензионална (2D) Фуријеова анализа, примена на обраду слика, филтрирање.
 11. Издвајање особина сигнала. Пример препознавање говора, препознавање лица.
 12. Представљање сигнала, кодовање и компресија сигнала ради прилагођења преносу.
 13. Дигитални комуникациони системи: аналогни канали и ограничење пропусним опсегом и снагом, модулација и демодулација.
 14. Пренос сигнала кроз различите аналогне и дигиталне системе, промене медијума за пренос и конверзије сигнала.
 15. Завршна разматрања и припрема за писмени део испита. Самовредновање, анализа курса, анкета.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се у лабораторији. Упознавање са различитим програмима за обраду сигнала, Python, Matlab, Excel. Трансформације и обрада сигнала у програму. Примери: спектрална анализа, GPS конволуција, обрада дводимензионионалних сигнала, визуализација сигнала, издвајање карактеристика сигнал, статистичка анализа на примеру комуникационих мрежа.
Литература
 1. З. Добросављевић, Љ. Милић, Увод у дигиталну обраду сигнала, Академска мисао, Београд, 2009
 2. М. Поповић, Дигитална обрада слике, Академска мисао, Београд, 2006
 3. D. Manolakis, V. Ingle, Applied Digital Signal Processing, Theory and Practice, Cambridge University Press, 2011
 4. R. Lyons, Understanding Digital Signal Processing, Prentice Hall, 2004
 5. J. Guttag, Introduction to Computation and Programming Using Python, The MIT Press, 2013
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
30
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00