Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Маркетинг Шифра: 170407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Нема.
Циљ: Циљ предмета је стицање основних знања и вештина из области маркетинга. Савладавање метода и техника које се користе у маркетингу и њихова примена у процесу управљања маркетингом
Исход: Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да планирају, прате, реализују и врше контролу маркетинг процеса у самом предузећу.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Маркетинг као пословна функција;
 2. Инструменти маркетинг микса;
 3. Развијање маркетинг стратегија и планова;
 4. Снимање маркетиншког окружења;
 5. Одређивање циљног тржишта;
 6. Маркетинг стратегије;
 7. Стратегије и политике прилагођавања цена;
 8. Традиционални канали промоције: промоција у штампи;
 9. Традиционални канали промоције: промоција на радију;
 10. Традиционални канали промоције: промоција на телевизији;
 11. Традиционални канали промоције: оглашавање на јавним местима;
 12. Tрадиционални канали промоције: оглашавање на сајмовима, наградне игре и такмичења, купони;
 13. Дигитални маркетинг;
 14. Трендови у Маркетингу.
Практична настава:
 1. Врсте и структура маркетинг наступа; Интернет маркетинг план: Анализа тржишта; Креирање стратегија наступа на тржишту и одабир канала промоције; Планирање Интернет маркетинг буџета; Формирање тима и дефинисање временских рокова; Рад на више оnline платформи и са више различитих маркетинг алата.
Литература
 1. Јевремовић М., Сталетић Н., Интернет маркетинг - уџбеник, АТУСС, Београд, 2021.
 2. Јевремовић М., Сталетић Н., Интернет маркетинг - приручник за лабораторијске вежбе, друго издање, АТУСС, Београд, 2022.
 3. Костић-Станковић М., Филиповић В.,Штављанин В., Маркетинг, ФОН, Београд, 2019.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00