Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Признавање међународне мобилности

Студент који аплицира за мобилност може да приликом конкурисања, уз консултације са наставницима и академским ЕСПБ координатором, направи план студијског боравка. Планом студијског боравка се унапред дефинишу активности које ће студент извршити током мобилности, односно предмети које студент планира да слуша и полаже у установи – примаоцу током периода мобилности. План студијског боравка није обавезан документ мобилности. Међутим, чак и ако одређеним програмом мобилности план студијског боравка није утврђен као обавезан, веома је пожељно да се активности током мобилности унапред планирају, како би се те активности лакше признале након повратка студента са мобилности. План студијског боравка је оријентационог карактера и сврха му је да упозна установу - примаоца са планираним академским активностима студента који се пријављује за размену, а уколико студент буде прихваћен за програм размене, на основу Плана студијског боравка ће се сачинити Уговор о учењу.

Уговор о учењу/ стручној пракси потписују студент, представник ВИШЕР и представник установе примаоца. Уговор о учењу/ стручној пракси је обавезан документ мобилности којим се дефинишу активности које студент треба да оствари током мобилности. Тим уговором се прецизирају и одређују предмети које ће студент похађати, односно друге академске активности (стручна пракса, истраживање и сл.) које студент треба да оствари, током студијског боравка у установи-примаоцу. Ако је потребно, постоји могућност измене Уговора о учењу/ стручној пракси, уз сагласност свих потписника. Потписивањем Уговора о учењу/ стручној пракси се обезбеђује планирање активности које ће бити усклађене са студијским програмом који студент похађа и право студента да му те активности буду признате као да их је реализовао у ВИШЕР.

Признавање периода мобилности је поступак у коме надлежни академски ЕСПБ координатор ВИШЕР утврђује резултате које је студент постигао кроз мобилност и доноси одлуку о начину признавања резултата које је студент ВИШЕР остварио у установи-примаоцу (положених испита, стечених ЕСПБ бодова и оцена). Поступак признавање периода мобилности покреће студент тако што подноси молбу за признавање периода мобилности и друге документе, и то:

  • Уговор о учењу/ стручној пракси, и евентуалне измене тих уговора,
  • Препис оцена/ Уверење о обављеној стручној пракси,
  • документ о систему оцењивања у установи-примаоцу (уколико овај податак није саставни део Преписа оцена),
  • осталу документацију релевантну за поступак признавања периода мобилности, на захтев академског ЕСПБ координатора ВИШЕР,
  • копије свих напред наведених докумената.

Након подношења молбе и других потребних документа, академски ЕСПБ координатор ВИШЕР, руководећи се начелима флексибилности и правичности и уз консултације са предметним наставницима и Комисијом за студентска и наставна питања, врши поређење и процену сличности предмета студијских програма ВИШЕР и установе-примаоца. Препуручено је потпуно признавање предмета, односно активности које је студент положио или остварио током периода мобилности, уколико су они еквивалентни предметима, односно активностима које би студент полагао или реализовао у ВИШЕР, што подразумева сродност научних области и стеченог знања као исхода савладаног градива, односно као исхода процеса учења. Потпуно признавање подразумева да студент након повратка са мобилности нема никаквих додатних академских обавеза (као што су нпр. писање семинарског рада, полагање колоквијума, дела испита и сл.) из предмета који је је студенту признат Решењем о академском признавању периода мобилности.

Потпуним признавањем предмета, односно активности које је студент положио, односно реализовао током мобилности постиже се исти исход као да је студент положио предмет из студијског програма ВИШЕР. Студенту се признају назив, ЕЦТС кредити и фонд часова које у ВИШЕР има предмет који је студенту признат по основу тога што је студент тај предмет савладао у установи – примаоцу. Ако садржај предмета или активности које је студент положио или реализовао током мобилности у погледу исхода учења битно одступа од предмета ВИШЕР, или ако такав предмет уопште не постоји у ВИШЕР, ЕЦТС кредити остварени током мобилност полагањем таквих предмета или реализацијом таквих активности се не рачунају у укупан број ЕЦТС кредита који су студенту потребни за савлађивање студијског програма, односно за стицање дипломе. Међутим, предмети који се не могу признати се посебно евидентирају и наводе у Додатку дипломи. Уколико системи оцењивања установе-примаоца и ВИШЕР нису исти, оцена коју је студент током мобилности у установи-примаоцу постигао на предмету који се може признати за предмет ВИШЕР признаје се на тај начин што се та оцена претвара у оцену која би тој оцени одговарала у ВИШЕР („усклађена оцена“).

Процес усклађивања оцена се врши у складу са ЕСПБ водичем Европске комисије (енг. ECTS User’s Guide). Усклађивање оцена врши се у складу са ЕСПБ табелом оцењивања (енг. ECTS Grading Table), а као основ за усклађивање оцена користи се национални систем бодовања и упоређивање на основу тзв. ЕСПБ скале оцењивања (енг. ECTS Grading Scale). Уколико студент достави потпуну документацију за вођење поступка признавања, академски ЕСПБ координатор доноси Решење о академском признавању мобилности, најкасније у року од 7 дана пре почетка семестра у којем студент наставља студијски програм у ВИШЕР.

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00