Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Оперативни менаџмент Шифра: 170311 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Нема.
Циљ: Студенти се оспособљавају за доношење пословних одлука у домену управљања производњом и логистиком у привредним друштвима.
Исход: Студенти су оспособљени да ефикасно и ефективно управљају организационим системом.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводна разматрања. Концепт модела. Конструкција математичких модела.
 2. Линеарно програмирање – Геометријска интерпретација проблема ЛП.
 3. Линеарно програмирање – Стандардни облик линеарног програмирања и његова базна решења.
 4. Линеарно програмирање – Симплекс метода.
 5. Транспортни проблем – Поставка задатка.
 6. Транспортни проблем – Методе одређивање полазног допустивог и оптималног решења.
 7. Транспортни проблем – Отворени модел транспортног задатка.
 8. Примена линеарног програмирања.
 9. Мрежно планирање – Активности пројекта и Гантов дијаграм.
 10. Мрежно планирање – Анализа структуре.
 11. Мрежно планирање – Анализа времена и трошкова.
 12. Управљање залихама – Трошкови залиха.
 13. Управљање залихама – Математички модели у управљању залихама.
 14. Теорија игара.
 15. Предвиђање.
Практична настава:
 1. На вежбама се расправља на конкретним примерима из праксе о материји обухваћеној програмом предавања.
Литература
 1. Хејзер Џеј, Рендер Берим, Операциони менаџмент, Економски факултет Београд, 2011.
 2. Т. Зечевић, М. Драшковић, Квантитативни модели оптимизације, ЕУМ, Београд, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
15
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00