Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Спољнотрговинско пословање Шифра: 172207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Нема.
Циљ: Студенти се оспособљавају за рад на пословима спољне трговине у производним, услужним и трговинским привредним друштвима са значајним оспособљавањем за рад у осигуравајућим, банкарским, шпедитерским и транспортним друштвима.
Исход: Студенти су оспособљени за рад у привредним субјектима који се баве или учествују у спољној трговини са посебним нагласком на производним и услужним делатностима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Спољнотрговинска мрежа.
 2. Спољнотрговинска политика.
 3. Учесници у спољнотрговинском послу.
 4. Организовање спољнотрговинских операција.
 5. Спољнотрговински послови.
 6. Привремени спољнотрговински послови.
 7. Први колоквијум.
 8. Ризици спољнотрговинског пословања.
 9. Финансирање спољнотрговинског пословања.
 10. Извоз и увоз права на интелектуалну својину.
 11. Сложени спољнотрговински послови: везани послови: реекспорт, франшизинг.
 12. Сложени спољнотрговински послови: међународни лизинг, концесије и заједничка улагања.
 13. Извршење извозног и увозног посла.
 14. Електронска технологија и спољнотрговински послови.
 15. Други колоквијум.
Практична настава:
 1. Вежбе се одржавају у слушаоници. На вежбама се расправља на конкретним примерима из праксе о материји обухваћеној програмом предавања.
Литература
 1. Проф. др Јелена Козомора, Спољнотрговинско пословање, Институт за економску дипломатију, Београд, 2005.
 2. Унковић М, Стакић Б, Спољнотрговинско и девизно пословање, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 45
Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
50

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00