Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање пројектима и инвестицијама Шифра: 172107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Нема.
Циљ: Циљ предмета је стицање основних знања о управљању реализацијом инвестиционих пројеката.
Исход: Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да планирају, прате и врше контролу у процесу реализације инвестиционих пројеката (ИП).
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Управљање пословним системима. Појам управљања и управљање предузећем.
 2. Појам и врсте пројеката. Дефинисање пројекта, инвестициони и бизнис пројекти.
 3. Концепт управљања пројектом. Развој и дефинисање концепта управљања пројектом, нове тенденције у развоју управљања пројектом.
 4. Организација за управљање пројектима. Класичан и контигенцијски приступи у управљању пројектима.
 5. Управљање људским ресурсима. Улога и избор руководиоца пројекта. Тимски рад и врсте тимова, фазе развој, формирање и функционисање пројектних тимова.
 6. Управљање уговарањем. Процес уговарања пројекта и врсте уговора,.
 7. Управљање квалитетом пројекта. Функције и процес управљања квалитетом пројекта.
 8. Управљање ризиком пројекта. Приступ управљања ризиком пројекта, концепт управљања ризиком пројекта, метод процене ризика.
 9. Управљање комуникацијом у пројекту. Модел управљања процесом комуникације.
 10. Управљање променама у пројекту. Концепт управљања променама, врсте промена,
 11. Планирање реализације пројекта. Планирање времена реализације пројекта, планирање ресурса, планирање трошкова реализације пројекта.
 12. Праћење и контрола реализације пројекта. Праћење и контрола времена, реализације пројекта, праћење и контрола ресурса, праћење и контрола трошкова.
 13. Систем извештавања о реализацији пројекта
 14. Стандардни рачунарски програми за управљање пројектом
 15. Методе и технике за управљање пројектом.
Практична настава:
 1. Израда задатака из мрежног планирања, анализа структуре, времена и трошкова пројекта, оптимизација пројекта.
Литература
 1. 1. Јовановић П., Управљање пројектом, Факултет организационих наука, Београд, 2010.
 2. 2. Ж. Васић, Управљање пројектима и инвестицијама - приручник, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00