Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Енергетска ефикасност Шифра: 220117 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Основна знања из електроенергетике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Стицање теоријских и практичних знања у области енергетске ефикасности.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примењују знања из области енергетске ефикасности уз коришћење нових технологија у различитим енергетским системима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај предмета. Основни појмови из енергетске ефикасности.
 2. Ефикасност електроенергетских система.
 3. Напредне мреже (Smart Grids) у дистрибутивном систему. Примена напредних бројила.
 4. Управљање потрошњом и кућна аутоматизација.
 5. Енергетска ефикасност електричних машина и погона.
 6. Енергетска ефикасност у електроници.
 7. Ефикасност термоенергетских постројења. Конвенционалне и алтернативне технологије термоенергетских постројења. Когенерација и тригенерација.
 8. Топлификација и енергетска ефикасност.
 9. Енергетска ефикасност у зградарству. Појам енергетског сертификата и његова улога. Законска регулатива.
 10. Побољшање енергетске ефикасности.
 11. Елаборат енергетске ефикасности. Енергетски пасош.
 12. Регулаторни оквир и енергетска политика. Системи подстицаја. Стратешки циљеви енергетске политике.
 13. Економски аспекти побољшања енергетске ефикасности.
 14. Примери добре праксе.
 15. Закључна разматрања.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. М. Ламбић, Д. Толмач и др: Енергетска ефикасност- управљање, рационална потрошња, ефикасност, Србија Солар, Зрењанин 2004.
 2. Д. Гвозденац, Б. Гвозденац-Урошевић, З. Марвај, Енергетска ефикасност- индустрија и зградарство, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2012.
 3. Д. Марковић, Процесна и енергетска ефикасност, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
 4. Andreas Sumper, Angelo Baggini: Electrical Energy Efficiency:Technologies and Applications, John Wiley & Sons, 2012.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
20
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00