Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Безбедност и заштита на раду у електроенергетици Шифра: 220411 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Основна знања из електроенергетике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са основним принципима система безбедности и заштите на раду.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да се придржавају основних принципа система безбедности и заштите на раду унутар реалног пословног окружења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови из области БЗР.
 2. Фактори који доводе до повреда на раду. Принципи БЗР. Основни елементи система БЗР.
 3. Аспекти заштите здравља и безбедности на раду.
 4. Систем БЗР у Републици Србији. Правни прописи Републике Србије и међународни стандарди у области БЗР.
 5. Деловање електричне струје на човека. Техничке мере заштите.
 6. Међународни и национални стандарди и легислатива у области заштите од електричне енергије.
 7. Опште мере за безбедност при раду на електроенергетским објектима.
 8. Опремаи средстваличнезаштитеодопасногдејстваелектричнеенергије. Преглед и испитивања.
 9. Опасни делови на уређајима и машинама.
 10. Основи заштите од пожара.
 11. Штетна зрачења. Заштита од електромегнетног зрачења.
 12. Увод у систем управљања заштитом на раду. Анализа опасности процеса рада. Управљање ризицима. Основни појмови о ризицима.
 13. Акт о процени ризика. Примери.
 14. Савремени принципи пројектовања и управљањасистемом безбедности и заштите на раду.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. К. Барац, Л.Радић, Безбедност и здравље при раду на електроенергетским објектима са освртом на европске норме, Београд, 2006.
 2. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (Сл. гласник СРС бр 21/89)
 3. International Labour Office (2001) Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001, Geneva, ISBN 92-2-111634-4.
 4. Релевантни стандарди, прописи и препоруке из области безбедности и заштита на раду у електроенергетици
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00