Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Стручна пракса 1 Шифра: 3172СП1 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Студенти који су запослени, доносе оверену потврду од стране овлашћеног лица у организацији у којој студент ради, оверену печатом организације (Потврда ОБ-82). Студенти који нису запослену, али имају сагласног организације да раде праксу, добијају упут за стручну праксу (образац ОБ-52), који доносе у школу након завршене праксе оверену од овлашћеног лица са печатом организације. Студент који не ради и нема договорену праксу, доставља руководиоцу студија опис стручних вештина и способности, као и стручних интересовања, да би био упућен на праксу у складу са предзнањима и интересовањима.
Циљ: Омогућити студентима да знања стечена током школовања и вештине које су развили, примене у оквиру праксе у фирми са којом високошколска установа има уговор. Оспособити студенте да самостално и у оквиру тима решавају практичне проблеме из области рачунарског инжењерства. Подстицати студенте да у сарадњи са члановима тима налазе и предлажу нова решења која ће унапредити постојећи ниво решења. Оспособити студенте да врше евалуацију и самоевалуацију реализованих задатака на нивоу појединца и тима у сарадњи са осталим члановима тима.
Исход: До краја Стручне праксе 1, студенти ће бити спремни: Да самостално врше избор метода којим ће решавати дате проблеме у области електротехничког инжењерства у оквиру праксе у фирми са којом високошколска установа има уговор. Да самостално планирају и реализују различите врсте активности при решавању датог проблема. Да својим предлозима и непосредним учешћем доприносе побољшању постојећих решења. Да остваре сарадњу са ментором и члановима тима при решавању датих проблема.
Садржај предмета
Практична настава:
  1. У току стручне праксе у другом семестру, студенти се у потпуности укључују у остваривање задатака из области рачунарског инжењерства.
  2. У сарадњи са ментором планирају решавање практичних задатака, реализују и вреднују решења практичних задатака.
  3. Студенти присуствују састанцима тима и активно учествују у избору метода и начина за решавање представлљених задатака.
  4. Самостално у оквиру тима реализују практичне активности за текуће пројекте фирме уз надзор ментора.
  5. Примењују савремене методе и технологије који су прилагођене средствима којима фирма располаже.
  6. Предлажу и у сарадњи са ментором, реализују своја истраживања са циљем унапређења постојећих решења.
  7. Воде дневник стручне праксе и на крају пишу извештај.
Број часова активне наставе 180 сати
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
70
Усмени испит
30
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00