Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мастер рад Шифра: 3171МР | 16 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Положени испити предвиђени студијским програмом мастер струковних студија Електротехничког инжењерство.
Циљ: Оспособљавање студената да, на основу стечених теоријских и практичних знања, теоријски и емпиријски истражују и решавају практичне проблеме у области електротехничког инжењерства у фирмама које се баве овом облашћу, као и да резултате стручно интерпретирају, саопште и учине практично применљивим.
Исход: Очекује се да се код студената развију следеће компетенције: оспособљеност студената за примену теоријских и емпиријских истраживачких поступака у области електротехничког инжењерства; оспособљеност студената да препознају, методолошки уобличе, теоријски и емпиријски истраже практичне проблеме у фирмама које се баве електротехничким инжењерством; развијање способности студената за унапређивање примене електротехничког инжењерства у фирмама.
Садржај предмета
Општи садржаји:
  1. Мастер рад на мастер струковним студијама представља практични истраживачки рад студента у којем студент примењује стечена знања из области електротехничког инжењерства и методологије истраживања у електротехничком инжењерству. Мастер рад је пројекат у којем се решава практични проблем из области електротехничког инжењерства, који је прихваћен од стране одговарајуће фирме и високошколске установе у којој студент студира. Мастер рад се ради у фирми са којом високошколска установа има уговор.
  2. Након усвојене теме мастер рада, студент ради студијски пројекат истраживања који мора бити одобрен од стране наставника ментора. Након тога, студент, у оквиру Примењеног истраживачког рада, обавља истраживање и пише извештај о обављеном истраживању у форми семинарског рада. После положеног испита из предмета Примењени истраживачки рад студент пише Мастер рад који садржи резултате Примењеног истраживачког рада. Мастер рад садржи следеће целине: Увод, Теоријски део, Експериментални део, Резултати и дискусија, Закључак, Преглед литературе, Прилози.
  3. Након завршеног рада, студент у договору и координацији са ментором приступа јавној одбрани завршног рада. Члан комисије за одбрану завршног рада је представник фирме у којој кандидат реализује мастер рад.
Број часова активне наставе 480 сати
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
70
Усмени испит
30
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00