Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Системи директног убризгавања бензина Шифра: 317104 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: познавање садржаја из области мотора СУС
Циљ: Савладавање основа теорије процеса сагоревања у ото моторима, као и примене електронских система за убризгавање горива и паљење смеше на савременим ото моторима.
Исход: Оспособљеност стуента да изврши дијагностику електронских система ото мотора (убризгавања горива, паљења смеше) и да отклони утврђену неисправност.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (упознавање са планом и програмом, циљевима, исходом и методама).
 2. Формирање смеше и процес сагоревања
 3. Горива и мазива за моторе са директним убризгавњем бензина
 4. Конвенционални систем за довод горива ото мотора.
 5. Систем за довод горива са убризгавањем бензина.
 6. Систем паљења смеше ото мотора.
 7. Погонске карактеристике мотора и њихова регулација.
 8. Натпуњење код мотора са директним убризгавањем бензина.
 9. Економичност потрошње горива.
 10. Еколошки аспекти ото мотора са директним убризгавањем.
 11. Бука ото мотора.
 12. Утицај директног убризгавања бензина на остале системе мотора.
 13. Системи за алтернативни погон ото мотора (погон на течни нафтни гас, компримовани природни гас и сл.).
 14. Констуркција мотора са директним убризгавањем бензина
 15. Завршна разматрања и припрема за писмени део испита.
Практична настава:
 1. Изводи се у лабораторији за возила на возилским моторима уз активно учешће студената. Студенти самостално уз помоћ наставника решавају постављене задатке у електронском систему управљања радом мотора са директним убризгавањем бензина, решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Практикуму.
Литература
 1. Р. Пешић, С. Петковић, С. Веиновић: Моторна возила и мотори, Машински факултет Крагујевац, 2008.
 2. Томић Мирољуб: Oпрема мотора, Машински факултет Београд, 2005.
 3. Richard van Basshuysen: Gasoline Engine with Direct Injection, Viweg, Wiesbaden, 2009.
 4. F. Zhao, D.L.Harrington, M.C.Lai: Automotive Gasoline Direct Injection Engines, SAE Inter, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (1) Предавања (8) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00