Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Механика Шифра: 140107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Циљ предметаје упознати студенте са основним законима механике како би могли да решавају проблеме управљања механичким системима.
Исход: Након положеног испита, студент је спреман да успешно слуша стручне предмете из области роботике и индустријске аутоматизације и да решава једноставније проблеме статике и динамике механичких система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод. Области механике.
 2. Статика. Појам силе. Акција и реакција.
 3. Равнотежа сила које се секу у једној тачки. Равнотежа раванског система сила.
 4. Равнотежа просторног система сила.
 5. Кинематика тачке. Положај и кретање.
 6. Координатни системи (Декартов систем, цилиндрични систем, природни начин приказивања кретања).
 7. Брзина и убрзање.
 8. Динамика материјалне тачке. Сила и кретање – Њутнов закон (векторски и у различитим координатним системима).
 9. Осцилацилаторно кретање.
 10. Снага и енергија.
 11. Ротационо кретање. Угаона брзина и убрзање.
 12. Динамичка једначина ротације. Кинетичка енергија при ротацији.
 13. Опште теореме динамике (закони одржања). Теорема о промени количине кретања. Теорема о промени момента количине кретања.
 14. Теорема о промени кинетичке енергије.
 15. Судари.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Д.Микичић, Д.Поповић, Механика, Грађевинска књига, Београд, 1993
 2. Д.Поповић, Д.Микичић, Зборник задатака из механике, Грађевинска књига, Београд, 1985.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00