Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Технике снимања слике Шифра: 160707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Упознавање са основним технологијама и техникама стварања оптичко-хемијске и дигиталне слике.
Исход: Студент ће бити оспособљен за основно професионално, документаристичко и студијско, фотографисање и обраду дигиталне слике.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Конструкција и функционисање фотографских уређаја, дефиниција појма слика.
 2. Снимајућа оптика, конструкција објектива, закони фото-оптике.
 3. Математичке и експонометријске вредности фото-оптике; употреба објектива.
 4. Експозиција и експонометрија, светлост, инструменти и мерење експозиције.
 5. Основни елементи и правила фотографске и ликовне композиције.
 6. Обрада дигиталне фотографије, корекција бојеног и тоналног распона.
 7. Осветљавање, светлосне конструкције и светлосни односи.
 8. Светлосни извори, квалитет, контрола, мерење и употреба светлосних снопова.
 9. Општа теорија уметности. Уметничке професије и стваралачки-производни односи.
 10. Студијско осветљавање - тема: сцена и светлосна атмосфера.
 11. Студијско осветљавање - тема: портрет.
 12. Студијско осветљавање - тема: стони аранжман (метал, стакло, текстил, кожа).
 13. Студијско осветљавање - тема: покрет и атракција.
 14. Основе дигиталног видеа.
Практична настава:
 1. Упознавање и руковање уређајима и прибором.
 2. Екстеријер: фотографисање задате теме.
 3. Лабораторија: програм за обраду фотографија.
 4. Екстеријер: фотографисање задатих тема.
 5. Лабораторија: основна обрада и корекција реализованих фотографија.
 6. Студио: примена објектива и композиционих правила.
 7. Студио и Екстеријер: експонометрија, објектив и композиција задате теме.
 8. Лабораторија: филтери и процедуре за напредну фотографску обраду.
 9. Студио: фотографисање сцене са два актера, задата светлосна атмосфера.
 10. Студио: осветљавање и фотографисање портрета.
 11. Студио: тејбл-топ осветљавање и фотографисање. Контрола тоналног распона.
 12. Студио: осветљавање и фотографисање актера у покрету.
 13. Лабораторија: финална фотографска обрада.
 14. Студио: фотографисање побољшавања.
 15. Лабораторија: финална фотографска обрада.
Литература
 1. Dale Freelan- Photography Basic, NAVAL EDUCATION AND TRAINING PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY CENTER, 1993
 2. David Busch's - Mastering Digital SLR Photography, Course Technology, a part of Cengage Learning, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
25
активности на лабораторијским вежбама
25
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
25
Усмени испит
25
Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00