Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дизајн звучне слике Шифра: 162007 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Снимање звука
Циљ: Циљ предмета је овладавање теоријским и практичним знањима, као и стицање кретивне основе за послове дизајнирања звучне слике.
Исход: Овладавање технологијама и софтверским платформама (Pro Tools, Nuendo) за дизајнирање звучне слике
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у дизајн звука. Шта је дизајн звука? Систематизација делатности у области звука на филму, телевизији, радију, позоришту и другим медијима
 2. Основе драматургије звука: изражајна средства звука.
 3. Студио за снимање и/или постпродукцију звука: основне конфигурације, врсте и поделе.
 4. Аудио миксете: врсте и поделе.
 5. Уређаји за обраду аудио сигнала: врсте и поделе.
 6. Синхронизација аудио уређаја у аудио/видео системима.
 7. Објективна контрола аудио сигнала.
 8. Субјективна контрола аудио сигнала.
 9. Линеарни и нелинеарни системи за обраду звука.
 10. Основе монтаже звука: систем и процес рада
 11. Основе миксовања звука: систем и процес рада
 12. Основе дизајнирања звука на филму и телевизији
 13. Основе дизајнирања звука на радију, у позоришту и сценским уметностима
 14. Основе дизајнирања звука у мултимедијима и новим медијима.
 15. Вишеканални формати репродукције звука.
Практична настава:
 1. Снимање постсинхроног дијалога и звучних ефеката, као и монтажа звука за дати инсерт из играног или анимираног филма.
 2. Миксовање звука за дати инсерт из играног или анимираног филма у 5.1 формату.
Литература
 1. Блаха, Иво, Звук као изражајно средство филма и телевизије, Факултет драмских уметности, Београд, 2006.
 2. Stanley R. A, Audio in Media, Wadsworth Publishing Company, 1998.
 3. Purcell, John, Монтажа дијалога у играном филму, РАСТА интернационал, Београд, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
20
активности на лабораторијским вежбама
40
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00