Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Тестирање софтвера Шифра: 150177 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Познавање основних техника програмирања
Циљ: Разумевање сврхе и значаја тестирања софтвера у процесу развоја софтверског система. Стицање теоријских и практичних знања везаних за технике, фазе тестирања и процес тестирања софтвера и упознавање са препорученим праксама.
Исход: Након успешно завршеног курса студент: разуме улогу и опште поставке тестирања софтвера. Оспособљен је да изабере и примени одговарајућу технику према технологији и домену примене, да дизајнира и имплементира тест примере.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање.
 2. Основе софтверског тестирања, мануелно и аутоматско тестирање.
 3. Технике црне кутије.
 4. Технике беле кутије.
 5. Технике тока података.
 6. Јединично тестирање, интегрално тестирање, регресивно тестирање.
 7. Комбинаторно тестирање.
 8. Преглед првог дела градива.
 9. Тестирање објектно оријентисаног софтвера.
 10. Системско тестирање, процес тестирања.
 11. Тестирање као део процеса развоја софтвера. Селекција критеријума тестирања. Теоријска и практична ограничења тестирања.
 12. Алати за тестирање.
 13. Преглед другог дела градива.
 14. Закључна разматрања, самовредновање.
Практична настава:
 1. Практична настава у учионици и лабораторији: прати предавања. Упознавање са алатима.
Литература
 1. Јован Поповић, Тестирање софтвера у пракси, Микрокњига 2012.
 2. Rex Black, Erik Van Veenendaal, Dorothy Graham, Foundations of Software testing, Cengage Learning, 2012.
 3. A. Mathur, Foundations of Software Testing, Addison-Wesley Professional, 2014.
 4. Hariprashath P, Software testing: 100+ Testing Approaches, Kindle eBook, 2015.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00