Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Физика Шифра: 101207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Знање математике и физике на средњешколском нивоу
Циљ: Разумевање фундаменталних закона физике и физичких концепата, развити математичко, експериментално и концептуално знање које су основа инжењерске праксе, као и разѕвити теоријске и аналитичке вештине за рад у индустријама заснованом на знању.
Исход: По успешном завршетку овог општег (фундаменталног) курса, требало би да студенти буду оспособљени да: 1) адекватно теоријски и математички описују и међусобно повезују најважније појмове, законе, релације и процесе из области опште физике; 2) адекватно математички изражавају различите физичке величине преко одређеног низа других задатих величина и тиме демонстрирају логичко-математичку оспособљеност неопходну за основна инжењерска моделовања; 3) примене познавање датих физичких појмова, закона, релација и процеса у анализи, математичком уобличавању и решавању основних природно-техничких проблема (проблема из области опште физике и елементарних инжењерских проблема)(усмену и писмену).
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основе кинематике
 2. Основни закони динамике: закон промене количине кретања, закон инерције, закон акције и реaкције, закон одржања количине кретања.
 3. Врсте сила. Рад. Закон одржања енергије
 4. Ротационо кретање
 5. Осцилације и таласи
 6. Притисак. Притисак у флуидима у стању мировања. Потисак
 7. Механика флуида
 8. Термофизика (температура и топлота, кинетичка теорија гасова, једначина стања идеалног гаса и гасни закони
 9. Термодинамика (први и други закон термодинамике, Карноов циклус)
 10. Електростатика
 11. Основни принципи и примене електродинамике
 12. Елементи модерне физике и квантне механике
Практична настава:
 1. Аудиторне вежбе
 2. Фронтални опити
Литература
 1. Мирковић М: Физика, VIII издање,Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2017., ISBN 978-86-7488-149-1, стр. 261
 2. Мирковић М: Збирка задатака из физике, VIII издање, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2017., ISBN 978-86-7488-148-4, стр.168
 3. Бабовић В, Сајферт В, Одабране лекције из физике, Виша електротехничка школа, Београд 2002.
 4. Павловић Б. Станојевић Д. Физика, Научна књига, Београд
 5. Предавања из физике (В.Георгијевић са сарадницима, Технички факултети Универѕитета у Београду, Европска Комисија, Директорат за образовање и културу, ТЕМПУС пројекат број ЦД_ЈЕП-16123-2001, Београд, 2005).
 6. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of physics, 7th Edition, Wiley, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
25
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
65
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00