Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аудиоелектроника Шифра: 160507 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Упознавање са саставним елементима и склоповима аудио уређаја. Стицање практичних знања везаних за карактеристике и начин рада саставних елемената и склопова аудио уређаја.
Исход: Студенти треба да овладају знањима везаним за каратеристике и начин рада саставних елемената и склопова аудио уређаја.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање, програм предмета, план рада. Пасивне компоненте у аудиотехници
 2. Операциони појачавачи у аудитехници. Компоненте за укључивање и прекидање аудио сигнала
 3. Компоненте и склопови за индикацију и мерење нивоа аудио сигнала
 4. Електрични филтри и еквализери. Звучничке скретнице
 5. Аудио претпојачавачи и појачавачи малих сигнала (микрофонски, корекциони, линијски)
 6. Аудио трансформатори (микрофонски, линијски, прилагодни, аутотренсформатори)
 7. Појачавачи снаге (класа А, Б АБ, Д)
 8. Напајање аудио уређаја. Генератори аудио сигнала и шума
 9. Склопови за регулацију димнамике аудио сигнала. А / Д и Д / А конвертори у аудиотехници
 10. Основна мерења аудио уређаја
Практична настава:
 1. Аудио сигнали
 2. Пасивне компоненте аудио уређаја. Операциони појачавачи у аудитехници
 3. Аудио конектори и каблови
 4. Електрични филтри и еквализери. Звучничке скретнице
 5. Појачавачи снаге
 6. Аудио претпојачавачи и појачавачи малих сигнала
 7. Основне карактеристике микрофона
 8. Звучници и звучничке кутије
 9. А/Д и Д/А конвертори у аудиотехници
Литература
 1. Т. Јелаковић, Транзисторска аудиопојачала,Техничка књига, Загреб, 1974.
 2. G. Ballou, Handbook for sound engineers, Howard W. Sams &Co, 1988.
 3. J. D’Appolito, Testing Loudspeakers, Audio Amateur Press, 1998.
 4. M. Leach, Introduction to Electroacoustics and Аудио Amplifier design, Kendall Nut Publ. Co., 2003.
 5. J. L. Hood, Audio electronics, Newnes, Elsevier, 2004.
 6. D. Self, Audio Power Amplifier Design Handbook, Fourth ed., Elsevier, 2006.
 7. J. L. Hood, Valve and Transistor Audio Amplifiers, Newnes, Elsevier, 2007.
 8. D. Self, Small Signal Audio Design, Focall Press, 2010.
 9. K. C. Pohlmann, Principles of Digital Audio, Sixt ed., McGraw Hill, 2011.
 10. Д. Дринчић, Аудиоелектроника, ВИШЕР (у електронској форми), 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
45
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00