Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Телекомуникације Шифра: 110707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Познавање основних појмова из области електронике, као и познавање теорије Фуријеових редова и Фуријеове трансформације из математике
Циљ: Упознавање са основним принципима у телекомуникацијама везаним за анализу спектра сигнала,обраду и пренос сигнала,као и дефиницију квалитета везе. Увод у дигиталне системе преноса.
Исход: Савладавање основних техника обраде и преноса сигнала. Добијање основних знања за лакше разумевање материје из других предмета из области телекомуникација.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.
 2. Основни модел телекомуникационог система. Информација, мера за количину информације.
 3. Сигнали и спектри. Периодичне и апериодичне функције (сигнали).
 4. Хармонијска анализа применом Фуријеових редова и Фуријеове трансформације.
 5. Функција преноса и импулсни одзив мреже у случају линеарних система преноса. Изобличења која се јављају у линеарним и нелинеарним системима.
 6. Обрада сигнала: Амплитудска модулација – AM, врсте AM и њихове основне карактеристике.
 7. Угаоне модулације: FM – фреквенцијска и PM – фазна модулација.
 8. Колоквијум.
 9. Импулсне модулације: PAM, PDM, PPM.
 10. Теорема о одабирању, квантизација и импулсна кодна модулација.
 11. Дигитални пренос у основном опсегу.
 12. Поступци дигиталних модулација.
 13. Заштитно кодовање.
 14. Технике мултиплексирања и вишеструког приступа.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Фуријеова анализа периодичних и апериодичних континуалних сигнала.
 2. Фреквенцијска карактеристика филтра.
 3. Теорема о одабирању и дискретна Фуријеова трансформација.
 4. Амплитудска модулација.
 5. Фреквенцијска модулација.
 6. Квантизација и импулсна кодна модулација.
 7. Дигиталне модулације.
Литература
 1. М. Л. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд 2008.
 2. М. Л. Дукић, Горан Марковић, Дејан Вујић, Принципи телекомункација, зборник решених проблема, Академска мисао, Београд 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00