Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Менаџмент продаје Шифра: 170111 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Нема.
Циљ: Упознавање студената са основним принципима менаџмента продаје, могућностима утицаја на потенцијалног потрошача кроз истраживање тржишта и правилно планирање, организоваље, вођење и мотивисање продајног тима.
Исход: Стицање знања кроз које се студенти оспособљавају за примену савремених принципа успешног управљања продајног тима у циљу освајања нових циљних сегмената.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводна разматрања појма менаџмента продаје
 2. Правила и принципи менаџмента продаје
 3. Појам потрошача/купца
 4. Анализа тржишта
 5. Сегментација тржишта и одабир циљних сегмената
 6. Планирање маркетинга и продаје
 7. Организовање продајног тима
 8. Вођење продајног тима
 9. Мотивисање продајног тима
 10. Управљање временом и продајним територијама
 11. Праћење и оцењивање продајних тимова
 12. Савремене методе продаје
Практична настава:
 1. Практична настава се одвија у виду самосталне израде задатака и радова од стране студената који обухватају примену знања стечених на теоријској настави.
Литература
 1. Gašović М., Menadžment prodaje, Ekonomski fakultet, Subotica, 2010.
 2. Darmon R. Y. Leading the Sales Force: A Dynamic Management Process, Cambridge University Press, New York, 2007.
 3. Jordan J., Vazzana M.,Cracking the Sales Management Code: The Secrets to Measuring and Managing Sales Performance, MC Graw Hill,2012.
 4. Lovreta Stipe: Trgovinski menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2021.
 5. Lovreta Stipe, Bogetić Zoran, Veljković Saša, Petković Goran: Menadžment odnosa s kupcima, Data status, Beograd, 2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
Презентација предмета (2) Предавања (15) Вежбе (9) Преузимања (1) Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00