Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Компресија видео и аудио сигнала Шифра: 180307 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање основних појмова из дигиталне обраде сигнала.
Циљ: Савладавање основних принципа компресије видео и аудио сигнала и одговарајућих стандарда за њихову компресију. Стицање знања о практичним аспектима компресије, одговарајућим софтверима и форматима, као и последњим стандардима за компресију и њиховом применом у најсавременијим облицима комуникационих система.
Исход: Овладавање основним принципима у компресији видео и аудио сигнала као и овладавање основним и савременим стандардима кодовања уз савладавање њихових принципа и примене у савременим комуникационим системима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.
 2. Мултимедијалне апликације и захтеви у погледу заузећа меморије и капацитета комуникационог канала.
 3. Видео и аудио основе: аналогна и дигитална репрезентација, људска перцепција.
 4. Компресија без губитака, основе теорије информација, Хафманово кодовање, аритметички кодови
 5. Предиктивне методе: DPCM, адаптивана DPCM, DM.
 6. Трансформационе методе: време, простор, фреквенцијски домен, DFT, DCT.
 7. Подопсежно кодовање и wavelet кодовање: принципи и примена у компресији аудио и видео сигнала
 8. Квантизација: униформна скаларна квантизација, неуниформна скаларна квантизација, векторска квантизација.
 9. Компензација покрета (motion compensation): вектори покрета (motion vectors), метода усклађивања блокова (block matching)
 10. Компресија смањењем редундансе: просторне, временске, статистичке и услед људског визуелног система
 11. MPEG аудио
 12. JPEG стандард
 13. MPEG-1 стандард намењен CD техници, MPEG-2 - телевизијски стандард (SDTV и HDTV), MPEG-4 за мултимедијалне садржаје, H.264 AVC или MPEG-4 верзија 10 за DVB over IP и за DVB-H
 14. 3D видео (MVC, SBS, FS кодовања)
 15. Компресија у реалном времену за видео streaming
Практична настава:
 1. За практичну наставу се користи Image and Video Compression Learning Tool VcDemo, где је могуће подешавати круцијалне параметре компресије, као што су битски проток, предикционе структуре у DPCM, величину блока у DCT компресију и организација слике (Group-of-Picture) у MPEG. Практична настава обухвата и упознавање решења 3D видеа, кроз примере видео трејсова као и технологију дигиталне компресије аудио и видео сигнала у реалном времену за видео streaming.
Литература
 1. М. Поповић, Дигитална обрада слике, Академска мисао, Београд, 2006.
 2. P. Symes, Digital Video Compression, McGraw-Hill, 2004.
 3. V. Bhaskaran, K. Konstantinides, Image and Video Compression Standards: Algorithms and Architectures, Springer, 1997.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00