Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Стручна пракса Шифра: 240812 | 2 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Циљ стручне праксе је да студенте упозна са изазовима и проблемима са којима се срећу запослени у области информационих система у економским организацијама, јавним службама и државној управи и начинима како да исте реше.
Исход: Оспособљавање студената за примену стечених знања и вештина за решавање практичних проблема у области информационих система у оквиру економских организација, јавних служби или државне управе.
Садржај предмета
Практична настава:
  1. Практична настава се реализује у одговарајућим привредним друштвима, јавним службама, државној и локалној управи са којима Школа има потписан споразум о пословно техничкој сарадњи. Студент бира економску организацију или институцију у којој ће обавити стручну праксу у договору са наставником задуженим за вођење стручне праксе на студијском програму. У договору са руководиоцем или задуженом особом у организацији у којој се стручна пракса реализује, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава, ближе се одређује садржај стручне праксе. Програм стручне праксе усклађен је са постављеним образовним циљевима који су одређени студијским програмом Информационим системи. У току трајања стручне праксе студент води дневник стручне праксе, евидентирајући радне задатке и пословне процесе у којима је учествовао хронолошким редом. По завршетку стручне праксе студент из писане грађе саставља докуменат који има облик есеја. Почетна страна документа садржи податке о студенту, организацији у којој је пракса обављена и периоду трајања. Одбрана стручне праксе врши се код наставника задуженог за вођење стручне праксе на студијском програму у испитним роковима прописаним законом и општим актима Школе.
Број часова активне наставе 30 сати
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
70
Усмени испит
30
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00